Szukaj:Słowo(a): ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Uchwała Nr XIII/163/2008
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie: przekazania do prowadzenia Gminie Czeladź szkół ponadgimnazjalnych.
na podstawie: art. 12 pkt 11 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5c w związku z ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1
Przekazać prowadzenie z dniem 1 września 2009 roku Gminie Czeladź następujących szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Nr 1 w Czeladzi, ul. Grodziecka 29,
2. Zespół Szkół Nr 2 w Czeladzi, ul. 21 Listopada 23.
§ 2
Tryb i szczegółowe warunki przekazania szkół, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Będzińskim, a Gminą Czeladź.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała została już podjęta 28 lutego 2008 r.

Zgodnie z jej treścią, szkoły mają być przekazane od 1 września 2009 r.

Po co uchwałę podpisywać ?
MamoPrzemka napisz na jakie rozporządzenie powołuje się poradnia odmawiając wydania orzeczenia ze względu na ADHD.
Jeżeli nie chcą wydać orzeczenia, to czy chociaż wydają opinię ze względu na ADHD?

Podstawa prawna w orzeczeniu odmownym: Działając na podstawie art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).
W uzasadnieniu zaś PPP powołuje się na:
„w myśl art. 71 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 2 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach”
Podstawa prawna w orzeczeniu odmownym: Działając na podstawie art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).
W uzasadnieniu zaś PPP powołuje się na:
„w myśl art. 71 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 2 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach”Smoczydło, czy występowaliście o umieszczenie dziecka w szkole specjalnej ?
O co konkretnie zwracaliście się do poradni ?

Są dwa rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie:

Dz.U. nr 19 poz 166 dotyczy spacjalnych przedszkoli, szkół i odziałów oraz ośrodków oraz

Dz.U. nr 19 poz 167 dotyczy przedszkoli, szkół i odziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Teresko w ustawie o systemie oświaty były zmiany, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport uczniom niepełnosprawnym ruchowo do 21 roku życia do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, tyle już przeszłaś może i to wywalczysz. Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia7 września 1991 (DZ.U.2004/256/2572) art.17 ust.3a
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zarówno w zakresie sprawdzianu, jak i wszystkich części egzaminu gimnazjalnego (części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i egzaminu z języka obcego nowożytnego) mają tę samą podstawę programową i te same standardy wymagań egzaminacyjnych co uczniowie bez dysfunkcji. Dla uczniów z upośledzeniem przystępujących do egzaminu są natomiast dostosowane zestawy egzaminacyjne (uwzględniające inny poziom wykonania tych samych standardów) i procedury przeprowadzania egzaminu.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 10 „Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów respektują zasadę, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych.
Podczas próbnego egzaminu w październiku będzie można się w każdej szkole naocznie przekonać, jak wyglądają przykładowe zestawy egzaminacyjne. Próbny egzamin przybliży sytuację egzaminacyjną uczniom, którzy mają przystąpić do właściwego egzaminu. Wszystkie zestawy egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim będą przygotowane z udziałem specjalistów zajmujących się tą dysfunkcją.
7. Wymień funkcje nauczyciela- dydaktyczna, opiekuncza, wychowawcza
[b]8. Reformowanie oświaty z Polsce- odgornie- ustawy, przepisy; od dolnie- zmiany które przeprowadzaja niektóre szkoly
Zmiany systemu socjalistycznego na demokratyczny: tworzenie szkol niepaństwowych, odejście od centralistycznego kierowania polityki oświatowej (plan, programy nauczania) do tworzenia ich przez szkoly, redukcja ispektoratow szkolnych, od roku 90’ w Polsce Biuro do Spraw Reformy Szkolnej, przejmowanie szkol przez samorządy.
12. Nauczyciel dyplomowany- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela), posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie stażu zajęć (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego), uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Prosze
REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA I ROK STUDIÓW
NA WYDZIALE LEKARSKIM
I NA WYDZIALE STOMATOLOGII
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE:

...

2. Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych z biologii, fizyki z astronomią i chemii jest Centralna Komisja Egzaminacyjna powołana ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

3. Oceny wyników egzaminów przedmiotowych dokonuje komisja powołana przez Akademię Medyczną, a składająca się z członków Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

...

Czy ktoś mi to wytłumaczy?
Flor napisał:
A nie od 18 roku życia? Shocked

Nie. Do 18 roku zycia odpowiadaja za ciebie rodzice Razz Ale obowiazku edukacji (ponadpodstawowej) jako takiej nie ma.Obowiązek nauki jest do 18 roku życia.
KODHIHI Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
... KODHIHIKUNIEC
Jesli ktos ztrzeciego roku miałby jakies materiały do tyh podpunktów przeslijcie na maila kath@kt.neostrada.pl

Dla uścislenia:
- 8b - Uchwała rady powiatu w sprawie okreslenia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego
- 9a - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
- 10 c - Administracyjna kontrola prawidłowości rozstrzygnięć administracyjnych

Z góry wielkie dzieki! Siedzimy nad tym już od kilku godzin i szcególnie na temat 9a niespecjalnie dużo udaje sie znależć.
z tej samej strony zamieszczam informacyjnie:

KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) :
1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :
a. w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
2. W następnej kolejności :
a. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
b. matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji;
c. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Ponadto
3. Zgodnie z art. 14 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. nr 256, poz. 2572) dyrektor przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Statut każdego przedszkola zawiera szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów przyjęć. Przedszkola dodatkowo preferują przy zapisach dzieci z terenu dzielnicy, dzieci objęte opieką społeczną, dzieci rodziców pracujących, rodzeństwa, dzieci już uczęszczające do przedszkola.

Ogólnie rzecz biorąc obecnie przyjmowane roczniki będą miały ciężką drogę do przejścia - miejsc niewiele, a dzieci duuuuużo...
Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
W gminie Brwinów w roku 2005 ww. wymienione wydatki w przedszkolu samorządowym wynosiły ok. 535,46 zł. miesięcznie na jednego ucznia, a więc dotacja dla przedszkola niepublicznego wyniosła 401,60 zł. na jedno dziecko (w 2006 r. kwoty te ulegną zmianie). Ta kwota zapisana jest w budżecie w rozdz. 80104 §2540.
Na terenie gminy są dwa niepubliczne przedszkola: w Otrębusach prowadzonego przez Siostry Służebniczki N.M.P. oraz Językowe Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Brwinowie.
Poza tym, zgodnie z art. 90 ust. 2c ww. ustawy jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji. Ta kwota zapisana jest w rozdz. 80104 §2310.
W związku z powyższym jeśli rodzice dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy postanowią zapisać je do przedszkola niepublicznego w Warszawie, Milanówku lub innej miejscowości, gmina dotująca to przedszkole obciąża nas kosztami dotacji udzielonej na tego ucznia.
Podsumowując gmina w żaden sposób nie faworyzuje przedszkoli niepublicznych, a wysokość dotacji im przekazywanych regulowana jest odgórnie przepisami prawa
Codzienność sama przynosi argumenty (oczywiście przeciw przymusowi edukacji państwowej):


Upright! Rozróżniasz to od tego przeciwko czemu zdecydowanie jest Fan (obowiązek szkolny).

...
Zasady ogólne

Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, natomiast sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.


Pozdrawiam!
Jest to kłamstwo.Z tego co wiem, i o czym mowi odpowiednia ustawa sejmowa, to rodzice ktorzy nie chcą by ich dziecko chodzilo na l.religii nie skladaja jakichkolwiek oświadczeń.Do złożenia oswiadczeń sa zobowiazani tylko ci rodzice,ktorzy chcą by dziecko uczestniczyło na lekcje religii.


To nie jest kłamstwo. Sam pisałem oświadczenie że nie życzę sobie aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii. To jest ustawa sejmowa na temat lekcji religii

To nie jest kłamstwo. Sam pisałem oświadczenie że nie życzę sobie aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii. To jest ustawa sejmowa na temat lekcji religii
To nie jest kłamstwo. Sam pisałem oświadczenie że nie życzę sobie aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii. To jest ustawa sejmowa na temat lekcji religii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej ÂŤszkołamiÂť, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione

Jak widzisz ustawa którą cytuje mówi tylko o tym,że lekcje religii sa organizowane na życzenie rodziców a zyczenie to wyrażają w formie pisemnej.Nie ma tam nic o składaniu jakichkolwiek oświadczeń w wypadku gdy rodzice nie życzą sobie by dziecko chodzilona lekcje religii.


Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość odliczenia od dochodu kwot darowizn na cele ściśle wymienione w tym przepisie. Przy czym podatnik odliczający od dochodu darowizny musi liczyć się z koniecznością wykazania nie tylko na jaki cel podarował pieniądze (w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze), ale również kiedy, komu i jaką kwotę.

Wpłaty na Komitet rodzicielski są wpłatami nieprzynoszącymi w zamian osobie, która ich dokonała (lub osobie, za którą zostały dokonane) bezpośrednio żadnych korzyści z tego tytułu. Z art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.) wynika, że są one dobrowolnymi składkami rodziców, które gromadzone są w formie funduszy wspierających działalność statutową szkoły. Dlatego też kwoty wpłacone na ten komitet są zaliczane do darowizn na cele oświatowe podlegające odliczeniu od dochodu.

Darowizna na cele oświatowe podlega odliczeniu w granicach limitu, tj. do wysokości nieprzekraczającej 15% dochodu (jest to łączny limit odliczeń dla wszystkich wskazanych w ustawie darowizn). Innego ograniczenia w zakresie wysokości darowizn ustawodawca nie przewidział. Oznacza to, że jeżeli przekazane kwoty, stanowiące darowiznę na cele oświatowe, mieszczą się w ramach dopuszczonego ustawą limitu, a podatnik posiada dokument potwierdzający ich przekazanie na rachunek bankowy obdarowanego, to może dokonać odliczenia od dochodu za rok podatkowy, w którym przekazał darowiznę. W takiej sytuacji nie można mówić o obejściu przepisów podatkowych. Ważne jest jednak wyraźne rozgraniczenie wpłat na Komitet rodzicielski od opłat za naukę dziecka w szkole (czesnego). Czesne nie jest bowiem darowizną i poniesienie tego rodzaju wydatku nie daje prawa do dokonania odliczenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1)
z dnia 15 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.3)) w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 1a - 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: Roman GiertychTo znaczy, że zwykle, owszem, rozpoczęcie roku będzie 1 września, z tym, że w tym roku 1 września wypada w piątek, czyli faktycznie rozpoczęcie roku odbędzie się 4, w poniedziałek.

Słuchajcie, a obowiązko9wa matura z matematyki? Moja mama ma dziś dzwonić do ministerstwa edukacji, żeby się dowiedzieć na 100 procent, czy mnie (rocznik'90) obejmie. Jeżeli nie, rozpijamy szampana. A jeżeli tak, to zastanawiam się, jak najmniej boleśnie popełnić samobójstwo. Bo nie wyobrażam sobie, żebym mogła zdac tę maturę, tym bardziej, że nie wprowadzono żadnych zmian programowych, a skala trudności matury będzie pewnie na poziomie co najmniej magisterskim.
Przepis art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub ośrodka.
Jeśli natomiast dowóz dzieci zapewniają rodzice - gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły.
Zgodnie z w/w przepisem obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa powyżej w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
Z przytoczonego przepisu wynika, że jeśli dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły zapewniają rodzice, to gmina zobowiązana jest do dokonania rodzicom zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna.

Jak wynika z przywołanego powyżej przepisu - zwrot kosztów odbywa się na podstawie umowy, którą rodzice (opiekunowie) ucznia zawierają z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują obowiązku wydania przez organy gminy aktu regulującego zasady związane z dokonywaniem zwrotu rodzicom (opiekunom) omawianych kosztów przejazdów.
Poniżej kopia, ze strony mojego miasta, procedury wpisu do rejestru. Mam nadzieję, że komuś pomoże ta informacja.
pozdrawiam Monika

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz.329, nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943; z 1998 r. nr 117 poz. 759, nr 162, poz. 1126; z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268, nr 122, poz. 1320; z 2001 r. nr 111 poz. 1194, nr 144, poz. 1615; z 2002 r. nr 41 poz. 362, nr 113 poz. 984, nr 141 poz. 1185,nr 200, poz. 1683; z 2003 r. nr 6 poz. 65 i nr 137, poz. 1304).

1. Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwego ze względu na siedzibę placówki.

2. Osoby prawne i fizyczne, ubiegające się o wpis do rejestru szkół i placówek niepublicznych przedkładają wniosek o wpis, który winien zawierać:

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
b) określenie nazwy, typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
c) w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
d) adres szkoły lub placówki,
e) dokumenty stwierdzające, że obiekt spełnia wymagania w zakresie obrony przeciwpożarowej oraz higieniczno – sanitarne, zgodnie z odrębnymi przepisami,
f) statut szkoły lub placówki,
g) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektorów przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
h) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w cyt. ustawy w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum, a takie w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

3. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

4. Zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych należy kierować pod adres:

Urząd Miasta
Wydział Edukacji
(...)

5. Wszelkich dodatkowych informacji uzyskać można w Wydziale Edukacji (...).
innowacja pedagogiczna
W świetle obowiązujących przepisów, innowacją pedagogiczną (w szkołach publicznych i placówkach) są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy szkoły.
Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę, ale nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. Innowacje, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań przez organ prowadzący szkołę. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. Innowacje nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna. Uchwałę tę wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły jest zobowiązany przekazać kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planuje się rozpoczęcie innowacji.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki - DzU 2002 nr 56 poz. 506).
Kto może się ubiegać o kredyt w ramach programu "Rodzina na swoim"

Zgodnie z ustawą, kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na swoim" przewidziany jest dla:

* dla małżeństw (bez względu na to czy posiadają dzieci);
* dla osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno:
o małoletnie dziecko,
o dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
o dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z wyżej wymienionych osób, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

* właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
* osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
* osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
* najemcą lokalu mieszkalnego;

Z dopłat mogą skorzystać osoby (będące najemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego), które w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego, zobowiążą się pisemnie do:

o wypowiedzenia członkowska w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,
o rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.


Należy wziąć jeszcze to pod uwagę.
JAK ZAŁATWIĆ DOJAZDY DO SZKOŁY

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 17 ust. 3a nakłada na gminy obowiązek:

1. zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

2. zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Ale to rodzice mają prawo wyboru, a nie samorząd!!

~~~~~~

1. Sieć szkół podstawowych publicznych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

a) 3 km w przypadku uczniów klas I - IV,
b) 4 km w przypadku uczniów klas V - VIII.

.
Myślę, że nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli dziecko nie chodzi do przedszkola (bo jest np. chore), to nie pobiera się opłaty za wyżywienie. I wiadomo, że dziecka nie można wypisywać i przyjmować kiedy tylko rodzice chcą, bo na to miejsce czekają inne dzieci.W czym nie ma nic dziwnego??? Nie rozumiem. To nie jest dziwne, że pobiera się opłatę stałą za powiedzmy pół roku, a w tym czasie dziecka nie było w ogóle w przedszkolu???? Ok. niech pobierają opłatę, ale ja chcę wiedzieć na podstawie jakich przepisów.

Google nie działa?

UCHWAŁA Nr VII/84/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2.572 z
późn. zm) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale Rady Miasta jest mowa o przedszkolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć:
1) Miejskie przedszkole samorządowe.
2) Miejskie przedszkole samorządowe z oddziałem żłobkowym.
§ 2. Nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej przedszkola jest bezpłatne.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli ponad podstawę programową w wysokość 100 złotych miesięcznie za
jedno dziecko.
2. W przypadku korzystania z przedszkoli przez więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, odpłatność miesięczna wynosi
80 złotych za każde dziecko.
§ 4. 1. Ustala się opłatę miesięczną za wyżywienie w wysokości 100 % kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków
dla dzieci.
2. Dzienną stawkę żywieniową z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego
zapotrzebowania w żywieniu dzieci, ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady rodziców lub innego
przedstawicielstwa rodziców działającego w przedszkolu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIII/122/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia odpłatności za
świadczenia przedszkoli miejskich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.
Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Jeszcze podpowiedź:

"ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9 )

/stan prawny na dzień 9.01.2008 r./

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży.

§ 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. "

Jezeli nauczycielka nie poinformowała cię (np. na zebraniu na poczatku roku....) o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny tzn. ze postąpiła wbrew procedurze --> jeżeli zakwestionujesz poprawność wykonania procedury szkoła może miec na glowie nawet kontrole z kuratorium.
Tak to jest podstawa prawna:
Działając na podstawie art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).

Natomiast rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, określa enumeratywnie jednostki chorobowe na które należy się takie orzeczenie. W myśl naszego prawa co nie zapisane nie należy się . I są to:
§ 2. 1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży:
1) niesłyszących,
2) słabo słyszących,
3) niewidomych,
4) słabo widzących,
5) z niepełnosprawnością ruchową,
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8 ) z autyzmem,
9) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
10) z chorobami przewlekłymi,
11) z zaburzeniami psychicznymi,
12) niedostosowanych społecznie,
13) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
14) zagrożonych uzależnieniem,
15) z zaburzeniami zachowania - z zastrzeżeniem ust. 2-4.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9 )

/stan prawny na dzień 9.01.2008 r./

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 20. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

10. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym szkoły podstawowej i gimnazjum w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej lub w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego."

Nie wiem czy o to ci chodzilo.
batosza promowanie szkoły osiągającej najlepsze wyniki w nauce nie oznacza odstawania od poziomu nauki pozostałych szkół. W każdej szkole powinny być dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów, którzy chcieliby w nich uczestniczyć.
Dodatkowe dofinansowanie do najlepszych szkół nie jest złym pomysłem ani dyskryminacją innych szkół, pod warunkiem, że w pozostałych szkołach na terenie Naszego Powiatu uczniom nie brakuje pomocy dydaktycznych niezbędnych do kontynuowania nauki.
Biorąc jednak pod uwagę spełnianie standardów pozostałych szkół to zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (ze zmianami ustawą z 1998 roku) to pozostałe (nie wyróżnione szkoły) standardy te spełniają.

W Waszych postach zauważyć można następujący podział:
dobrze wyposażone, dysponujące większymi środkami pieniężnymi szkoły - wysoki poziom nauki
gorzej wyposażone szkoły, dysponującymi mniejszymi zasobami finansowymi - niski poziom nauki

Nie ilość środków pieniężnych dysponowanych przez szkołę decyduje o poziomie nauki. Weźmy pod uwagę np. tzw. "Emilkę", która jest nowoczesną szkołą, posiadającą nowoczesny sprzęt, dwie niedawno otwarte sale gimnastyczne, ogromną możliwość organizacji czasu wolnego...do której wpisowe (jeszcze jak ja tam chodziłam wynosiło 200 zł!!!!). Jest to szkoła wynajmująca sale gimnastyczne i dydaktyczne (prowadzone sa w niej zajęcia sportowe klubów sportowych, w salach dydatktycznych prowadzone sa zajęcia kursów i m.in. zaocznych techników)...a jednak przy porównaniu osób, które podchodza do egzaminu maturalnego, oraz liczbą osób które tego egzaminu nie zdają (z tej szkoły) w porównaniu np. do "Górnika" (który dysponuje mniejszą ilością środków finansowych) można stwierdzić, że "Emilka" nie jest szkołą mającą wysoki poziom nauczania.

Jak przeczytaliśmy wszyscy (co niektórzy chyba nieuważnie (czyt. Batosza)) nauczyciele, którzy najbardziej przyczynili się do tego stanu rzeczy otrzymywać będą tzw. dodatek motywacyjny, a więc w tej kwestii nie widzę problemu.
Osiągnięcie naprawde wysokiego poziomu w nauce jest zasługą zarówno nauczycieli uczących w tych szkołach jaki uczniów tych szkół oraz rodziców. Działalność nauczycieli nie jest więc działaniem na ich indywidualne, własne konto osiągnięć – jest to praca na wizerunek całej szkoły – m.in. właśnie uczniów, co daje im tzw. dobrą opinię. Przeznaczenie dodatkowych środków pieniężnych jest więc wynagrodzeniem ich ciężkiej pracy.
Wiadomo – lepiej wyposażone sale dydatyczne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (sks-y, czy koła zainteresowań) są pomocnymi narzędziami polepszającymi warunki kształcenia dzieci w szkołach.
Jeżeli szkoły osiągają niższy bądź też po prostu niski poziom nauczania to to nie jest w 100% wina PO!!!!!!!!!!! Świadczy to tylko o braku chęci z ich strony oraz o tym, że im nie zależy na dodatkowych środkach pieniężnych oraz na wyróżnieniach.
Dofinansowanie szkoły osiągającej najwyższy poziom w nauce jest więc zarówno formą docenienia jej ciężkiej pracy ze strony władz miasta jak i bodźcem motywującym zarówno tę szkołę do dalszej ciężkiej pracy jak i pozostałe szkoły do podwyższania swojego poziomu w nauce i nie jest to dzielenie uczniów i nauczycieli na lepszych i gorszych.

Krytyczny z tego co piszesz tzn., że uważasz iż wyborcy Gronicza nie głosowali na Niego samego, nie na jego program wyborczy (ponoć jak wynika z Twojego postu nawet go nie znali) ale poprostu głosowali przeciw Fiedorowiczowi. No cóż...... napewno lepiej znasz mentalność wyborców, lepiej wiesz czy zależało im żeby Gronicz był burmistrzem, czy poprostu żeby Fiedorowicz nie był burmistrzem.
Na sprawę dofinansowania szkół wyróżniających się wysokim poziomem nauki powinieneś spojrzeć troszkę bardziej apolitycznie.
Nowe formy wychowania przedszkolnego – rozporządzenie

Zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny to dwie nowe formy, w jakich
moŜe być prowadzone wychowanie przedszkolne. MoŜliwość ich tworzenia daje
„Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania”, które
10 stycznia 2008 r. podpisała Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej.
Kryterium odróŜniającym obydwie formy jest częstotliwość prowadzenia w nich zajęć. W zespole
wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre dni tygodnia,
natomiast w punkcie przedszkolnym – przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ustalonych przerw.
Zadanie organu prowadzącego polega m.in. na ustaleniu formy i zasad funkcjonowania obu
rodzajów placówek. Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia wychowania przedszkolnego zarówno
w zespole wychowania przedszkolnego, jak i punkcie przedszkolnym, mogą być organizowane
w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
Minimalny dzienny wymiar zajęć, w trakcie których będzie realizowana podstawa
programowa wychowania przedszkolnego lub wybrana część tej podstawy, wynosi 3 godziny,
a tygodniowy – 12 godzin. Organ prowadzący ustala dzienny wymiar godzin zajęć na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub jej wybranych części, a w przypadku
zespołu takŜe dni tygodnia, w których mają być prowadzone zajęcia.
Zadanie organu prowadzącego to równieŜ ustalenie organizacji obu nowych form
wychowania przedszkolnego, czyli określenie m.in.: nazwy zespołu lub punktu, miejsca jego
prowadzenia, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji – ze szczególnym uwzględnieniem
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania
go do nauki w szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, naleŜy uwzględnić rodzaj i stopień
ich niepełnosprawności.
Z rozporządzenia wynika równieŜ, Ŝe organ prowadzący określa warunki przyjmowania
dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie przedszkolnym, ich prawa i obowiązki, sposób sprawowania
nad nimi opieki, warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich, organizowania zajęć
dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej, terminy przerw w pracy oraz
zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie przedszkolnym realizuje program
edukacji przedszkolnej. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w kaŜdym roku szkolnym musi być
dokumentowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie dziennika zajęć. Dziennik
powinien zawierać podstawowe informacje o dzieciach uczęszczających na zajęcia, ich obecności na
zajęciach oraz potwierdzenie przez nauczyciela odbycia zajęć w danym dniu.
2
***
Celem wprowadzanego rozporządzenia jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w wieku 3-5 lat, szczególnie tych pochodzących z terenów wiejskich lub ze środowisk zaniedbanych
edukacyjnie. Wprowadzenie tego rozporządzenia uwzględnia zarówno potrzeby dzieci z tych
dzielnic wielkich miast, gdzie występuje zjawisko zagroŜenia dziedziczeniem wykluczenia
społecznego, jak i postulaty środowisk wiejskich, w których dzieci nie mają dostępu do edukacji
przedszkolnej.
W dotychczasowej praktyce wychowanie przedszkolne w tzw. formach „alternatywnych”
było prowadzone przez organizacje pozarządowe (m.in. Federację Inicjatyw Oświatowych, Fundację
Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego), które pozyskiwały środki finansowe z funduszy unijnych
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektów
„Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”.
Otworzenie moŜliwości prowadzenia lub dotowania przez gminy takich małych form
edukacji przedszkolnej stwarza szansę szybkiego zwiększenia odsetek dzieci objętych edukacją
przedszkolną. Jest to bardzo waŜne z punktu widzenia lepszego przygotowania dzieci do pójścia do
szkoły, szczególnie w perspektywie planu obniŜenia wieku obowiązku szkolnego. Zakładane jest
podjęcie przez MEN szerokich działań promujących otwieranie punktów i zespołów edukacji
przedszkolnej.
***
Rozporządzenie stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 14a ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przepisy
wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty, uchwaloną w dniu 7 września 2007 r.
(Dz. U. Nr 181, poz. 1292), stworzyły gminom, innym osobom prawnym, a takŜe osobom
fizycznym, moŜliwość organizowania wychowania przedszkolnego w formach innych niŜ przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: MEN
http://www.men.gov.pl/ima...unikat_druk.pdf
Stopień upośledzenia umysłowego dziecka w kontekście odroczenia obowiązku szkolnego. Czy można przedłużyć wychowanie przedszkolne w odniesieniu do dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim?
Zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązek szkolny w odniesieniu do dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim może być odraczany maksymalnie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat – o ile takie dziecko posiada jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego występują rodzice dziecka.Należy bowiem pamiętać, że co do zasady dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w systemie oświaty traktowane są na równi z dziećmi pełnosprawnymi.
Należy także wyjaśnić, że z zgodnie z przepisem § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.) w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecaną formę kształcenia specjalnego: w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Możliwa jest wprawdzie sytuacja, w której w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, określając zalecaną formę kształcenia w stosunku do dziecka z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, można wskazać szkołę specjalną lub oddział specjalny – jednakże zwykle dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – kształci się w szkole ogólnodostępnej na zasadach dotyczących dzieci pełnosprawnych. Należy przy tym zawsze mieć na uwadze, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodziców - możliwa jest zatem także sytuacja, w której dziecko upośledzone w stopniu lekkim nie posiada w ogóle orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwestie związane z kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży reguluje art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z ust. 1 art. 71b ustawy kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zgodnie z art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.

Zatem w odniesieniu do dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, nieposiadających jednakże orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wychowanie przedszkolne może być przedłużone – czyli w konsekwencji obowiązek szkolny może być odroczony - na zasadzie ogólnej określonej w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. nie dłużej niż o jeden rok (jednokrotnie).

więcej TUTAJ
Szkoła zniknęła w wakacje
27.08.2008
Na bramie szkoły prywatnej w Będzinie wisi kłódka. N/z Roman Goczoł, naczelnik wydz. edukacji UM. Fot. Olgierd Górny.
Rodzice, którzy decydują się na posłanie dziecka do prywatnej szkoły, powinni dobrze przemyśleć sprawę. Okazuje się bowiem, że szkoła tego typu może być zamknięta jak targowy stragan praktycznie z dnia na dzień, a uczniowie pozbawieni możliwości kontynuowania nauki. I nikt się za nimi nie wstawi.

Tak stało się w Będzinie w województwie śląskim. Oficjalna informacja o likwidacji Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 z dniem 31 sierpnia dotarła do rodziców, kuratorium i miejscowego wydziału oświaty dopiero w ubiegłym tygodniu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozkłada ręce. Nie ma do powiedzenia nic więcej niż to, że taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. - Osoba likwidująca szkołę, także prywatną, winna powiadomić rodziców i gminę na sześć miesięcy przed zaprzestaniem działalności. Tak stanowi ustawa o systemie oświaty z 1991 r. - wyjaśnia Krystyna Tomasiewicz, pracownik departamentu kształcenia ogólnego i wychowania MEN.
::: Reklama :::

Co w takiej sytuacji może zrobić ministerstwo? Nic, bo sankcji za naruszenie półrocznego terminu nie zapisano w ustawie. - Nie możemy interweniować. Jedynie rodzice mogą podać dyrekcję, która w tym przypadku jest organem prowadzącym, do sądu - dodaje Tomasiewicz.

Do działalności szkoły nie było do tej pory żadnych zastrzeżeń. Bomba wybuchła nagle. - Gdy dowiedziałam się, że szkoła od września nie będzie istnieć, razem z innym rodzicami próbowała się skontaktować z dyrekcją. Bez rezultatu - mówi Antonina Szybowska, mama jednej z uczennic.

Po naszych sygnałach i telefonach rodziców sprawą zajął się w końcu urząd miasta i kuratorium. Też bez skutku.

- Próbowaliśmy się skontaktować zarówno z dyrekcją, jak i pracownikami szkoły. W końcu na adres domowy wysłaliśmy pismo, prosząc o spotkanie i wyjaśnienie sprawy - tłumaczy Roman Goczoł, naczelnik wydziału edukacji w Będzinie.

Ale jedyne, co uzyskał, to pismo podobnej treści, jakie otrzymali rodzice. Właścicielka Ewa Potyka wyjaśnia w nim w krótkiej formie, że przyczyną likwidacji szkoły jest zbyt wysoki czynsz, jaki płaci za wynajem pomieszczeń. Dalsze prowadzenie placówki było dla niej nieopłacalne.

Jak się okazuje, o tym, że szkoła będzie likwidowana, właścicielka zdecydowała już w maju. Tak wynika z korespondencji, jaką prowadziła z zakładem energetycznym, od którego wynajmowała pomieszczenia na potrzeby szkoły.

- W maju tego roku otrzymaliśmy pisemną deklarację rozwiązania umowy dzierżawy z dniem 30 czerwca - mówi Piotr Żydek z będzińskiego oddziału firmy Enion Grupy Tauron SA.

Dlaczego wiadomość tę właścicielka szkoły postanowiła ukryć przed uczniami i rodzicami? Potyka twierdzi, że przyczyna zamknięcia placówki wiąże się z podwyższeniem czynszu za wynajem budynku o 40 proc. - Uczyliśmy w nim przez osiem lat. Byłam przekonana, że skoro zawsze płaciliśmy na czas, dojdzie do porozumienia i sprawa zostanie pozytywnie załatwiona - mówi. Zapewnia, że próbowała negocjować wysokość czynszu lub wynająć połowę budynku. Od końca czerwca miała szukać zastępczej siedziby na terenie Będzina. - Listy polecone do rodziców wysłałam na początku sierpnia, kiedy się okazało, że nic więcej nie da się zrobić. Rzeczywiście późno ich powiadomiłam - przyznaje.

Właścicielka, zamykając szkołę, nie dopełniła formalności. Ale żadnych konsekwencji z tego tytułu nie poniesie. Gmina może jedynie wykreślić placówkę z rejestru i wstrzymać dotację.

- Na szczęście ostatnia rata dotacji, zgodnie z wcześniejszą umową dotyczącą roku budżetowego 2008, została przekazana w sierpniu, a na wrzesień pieniędzy już nie damy - dodaje naczelnik.

Jednocześnie zapewnia, że dla dzieci znajdą się miejsca w placówkach obwodowych.

- Pełny obraz, czy wszystkie dzieci z podstawówki i gimnazjum prywatnego dostały się do szkół, będziemy mieć dopiero we wrześniu, podczas sprawdzania, czy dzieci z naszego miasta spełniają obowiązek szkolny - przyznaje naczelnik Goczoł.

Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach Dariusz Wilczak zapewnił, że pomoże dzieciom dostać się do wybranych zastępczych placówek.

- Ponieważ jest to szkoła prywatna, nie ma obowiązku informowania kuratorium o jej likwidacji. Tak wygląda kwestia prawna. Jednak ze względów czysto moralnych dyrektorka powinna to oznajmić rodzicom najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego - mówi Wilczak.

Współpraca: KAPI
http://bedzin.naszemiasto...nia/890476.html

Teraz po gimnazjum ma być wprowadzony egzamin z języka obcego. Nauczyciel Pauli od angielskiego sugeruje, by wystąpić o zwolnienie jej z tego egzaminu. Dysleksja jest tak głęboka, że ona nie jest w stanie poprawnie napisać tego egzaminu. Jest taka możliwość by ją z niego zwolnić, jeśli tak to jak to zrobić.Wydaje mi się, ze mozna tutaj skorzystac z zapisu:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9 )

/stan prawny na dzień 9.01.2008 r./

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 4

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

"§ 49. 1. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy § 47 ust. 4-6.
3. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem."

osobiscie miałam przypadek ucznia, który miał od lekarza zaswiadczenie, że jego stan psychiczny jest taki a taki i w zwiazku z tym sugeruje sie odstapienie od egzaminu. Dyrektor szkoły napisał pismo do dyrektora OKE, dołączył opinie lekarska i uczeń był zwolniony. Moze więc pojśc tą drogą... dopytam sie dokladniej jak to wygląda w przypadku ucznia z glęboką dysleksją...w sumie dysleksja ma swoje oznaczenie jako "jednostka chorobowa":
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysleksja
Witam wszystkich po świętach,

Widzę, że sporo pytań padło na temat transportu wewnątrzgminnego więc niezwłocznie przejdę do udzielania wyjaśnień:
1. Rozkład jazdy autobusów na liniach wewnątrzgminnych został utworzony głównie z myślą o dowozach dzieci wiejskich do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, dlatego rozkłady jazdy zostały przygotowane w porozumieniu z Referatem Oświaty UMiG oraz szkołami. Rozkłady jazdy zamieszczone na stronie www.warbus.pl są rozkładami niepełnymi, nie zawierają wszystkich przystanków, część godzin odjazdów została także zmodyfikowana. W dniu jutrzejszym ostateczne oraz szczegółowe rozkłady jazdy zostaną umieszczone na stronie internetowej UMiG w dziale komunikacja.
2. Przepisy porządkowe dotyczące m.in. opłat dodatkowych oraz Regulamin przewozów pasażerskich na nowych liniach 390, 395, 399 zostaną przedstawione do akceptacji Radzie Miejskiej na najbliższej sesji.
3. Nie wiadomo jeszcze jaka firma będzie prowadziła kontrole w autobusach.
4. W komunikacji wewnątrzgminnej wyróżnione zostaną dwie strefy:
a. I – tzw. strefa miejska od ul. G. T. Kutrzeby do Przebędowa lub ul. Gnieźnieńskiej włącznie,
b. II – tzw. strefa gminna – obejmująca miejscowości poczynając od Trojanowa, Białęg i Rakowni do końca poszczególnych tras. System biletów oraz stref w transporcie do Poznania oraz wewnątrzgminnym jest całkowicie odrębny.
5. Ceny biletów określiła Gmina. Zgodnie z SIWZ mogą być one rewaloryzowane od roku. Ewentualna zmiana cen biletów może nastąpić nie wcześniej niż od 1 lutego 2010r. o średnioroczny ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Zmiana cen biletów wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Ulgi w komunikacji wewnatrzgminnej określa uchwała z dnia 22 grudnia 2008r. Wprowadza ona ulgi gminne w wysokości 25%,60% oraz 80% oraz ulgi zapisane w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).
I tak młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) posiada prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu uczniów do szkoły i z powrotem jest ważna legitymacja szkolna.
Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci posiadają zniżkę 25% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne.
Szczegółowy wykaz ulg zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej UMiG. Ulgi w komunikacji wewnatrzgminnej przysługują wszystkim uprawnionym niezależnie od miejsca zamieszkania (za wyjątkiem bezpłatnych dojazdów dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych).
7. Zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich w komunikacji wewnątrzgminnej wydaje burmistrz gminy na terenie, której przewozy będą realizowane.
8. Autobusy zgłoszone do realizacji usługi w przetargu przez Warbus Sp. z o.o. obejmują łącznie 16 pojazdów następujących marek Maz 226 i 203, Irisbus, Renault, Setra, Mercedes, Man. Nie ma wśród nich autobusów piętrowych.
9. Jeśli chodzi o szacunki ze sprzedaży biletów czynione przez niektórych forumowiczów, to są one niewłaściwe. Zdecydowana większość pasażerów ok. 70 osób na każdej z linii to dzieci dojeżdżające do szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpłatnie. Szacowane wpływy z tytułu sprzedaży biletów w transporcie wewnatrzgminnym będą niewielkie, dlatego też cena wynagrodzenia za jeden wzkm jest zdecydowanie większa niż w transporcie do Poznania.
Szczegółowe informacje nt. organizacji transportu wewnątrzgminnego zostanę w najbliższych dniach zamieszczone na stronie urzędu w dziale Komunikacja.

Pozdrawiam,
1
Zgodnie z tą bajką kto nie poinformował rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną (lub nieklasyfikowaniem) nie może tej oceny wystawić. Nawet gdy w dzienniku figuruje 100% pał.
U nas w szkole jest inne przekonanie, jak to zmienić ??


Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2002 r. (I SA 2619/01):

Kurator Oświaty w O. decyzją z dnia 17 sierpnia 2001 r. wydaną na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) odmówił uchylenia uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w B. z dnia 15 czerwca 2001 r. w części dotyczącej niepromowania do wyższej klasy ucznia Kamila C.
W uzasadnieniu decyzji Kurator Oświaty podał, że matka dziecka Danuta C. przez rok szkolny nie interesowała się dzieckiem w tym znaczeniu, że nie przychodziła do Szkoły. Syn jej Kamil C. uzyskał noty z 4-ech przedmiotów niedostateczne i w związku z tym nie uzyskał promocji do wyższej klasy. Zdaniem matki dziecka odpowiedzialność za brak promocji do wyższej klasy jej syna ponosi Szkoła, która nie wykonała obowiązku powiadomienia jej na piśmie na 4 tygodnie wcześniej o wynikach niedostatecznych. Matka dziecka nie podważa ocen niedostatecznych ani nie wykazuje, aby syn mógł osiągnąć lepsze wyniki na sprawdzianach kontrolnych.
Z dowodów zebranych w sprawie, a w szczególności notatki służbowej z dnia 11 lipca 2001 r. wynika, że powiadomienie pisemne do rodziców pobrał uczeń Kamil C. i je porwał, zamiast zanieść do rodziców. Z powyższego wynika, że nauczyciel nie uchybił obowiązku powiadomienia rodziców na piśmie, tylko posłużył się nieodpowiedzialnym posłańcem, który go oszukał. W tym stanie można mówić jedynie o złym wyborze posłańca, a nie zaniechaniu realizacji powiadomienia. Rada Pedagogiczna zaś nie jest obligowana do badania kwestii powiadomienia przez nauczyciela o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.
Nadto Kurator Oświaty podnosi, że przepis § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323), nie mówi o nieważności uchwały w przypadku niepowiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych uczniowi. (obecnie jest to § 11 ust. 9 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. - przyp. mój)

Skargę na tę decyzję złożyła Danuta C. - matka małoletniego Kamila, zarzucając naruszenie prawa materialnego, przez pominięcie wyżej podanego przepisu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz naruszenie przepisów art. 7, 8, 9, 10 i 13 k.p.a. [...]
W uzasadnieniu zaś skargi skarżąca podała, że na nauczycielach spoczywa obowiązek poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, co zostało ustalone w statucie szkoły. W Zespole Szkół Nr 1 w B. ustalono, że powiadomienie ma być pisemne w terminie do czterech tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Skarżąca takiego powiadomienia nie otrzymała. W dniu 19 czerwca złożyła pisemną prośbę do dyrektora szkoły o uchylenie klasyfikacji końcoworocznej syna Kamila z powodu niewykonania obowiązku powiadomienia rodziców o ocenach niedostatecznych. Wychowawca nie posiadał dowodu powiadomienia i nie pamiętał, czy dawał synowi kartę zawiadamiającą rodziców. Następnego dnia sugerowano, że syn otrzymał ją, a nawet wychowawca upominał się o jej oddanie. W czasie spotkania V-dyrektor z uczniami I klasy Technikum uczniowie zaprzeczyli, aby wychowawca dawał kartkę synowi dla rodziców, jak i aby upominał się o jej oddanie. Skarżąca pamięta te fakty, gdyż znajdowała się wtedy na korytarzu i słyszała przez uchylone drzwi prowadzoną rozmowę z uczniami, a nadto V-dyrektor nie zaprzeczyła tego w rozmowie jaką miał ze skarżącą. [...]

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: [...]
W myśl § 9 ust. 7 wyżej podanego rozporządzenia (obecnie § 11 ust. 9 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. - przyp. mój) przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w B. określa, że o przewidywanym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. nie przewiduje żadnych skutków materialnych czy procesowych związanych z niewypełnieniem przez nauczyciela obowiązku wynikającego z § 9 ust. 7 rozporządzenia (obecnie § 11 ust. 9 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. - przyp. mój) i nie może zresztą przewidywać, gdyż ustawa o systemie oświaty nie przewiduje żadnych skutków w tym przedmiocie, jak i nie upoważnia Ministra Edukacji Narodowej do ich określenia. Przepisy podanego rozporządzenia stanowią jedynie regulację działalności szkoły, a nie podstawę decyzji administracyjnej.
Na pierwszy list odpowiedzialem tak:

Witam. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie. Jednak do końca nie rozumiem
jednej kwestii. Oto wyciąg z regulaminu rekrutacji Pomorskiej Akademii
Medycznej:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA I ROK STUDIÓW
NA WYDZIALE LEKARSKIM
I NA WYDZIALE STOMATOLOGII
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE:

...

2. Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych z biologii, fizyki
z astronomią i chemii jest Centralna Komisja Egzaminacyjna powołana ustawą z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572).

3. Oceny wyników egzaminów przedmiotowych dokonuje komisja powołana przez
Akademię Medyczną, a składająca się z członków Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.

...

Jednak CKE ma swój udział w rekrutacji. Egzamin przeprowadzany jest w formie
nowej matury. Chciałbym spytać czemu zadania egzaminacyje były tak potwornie
trudne?
Czemu na około 3000 "starych" maturzystów dostało się zaledwie kilka osób?
Czy egzaminy mają na celu niedopuszczenie za wszelką cenę "starych"
maturzystów do studiowania na Akademiach Medycznych? Skończyłem 1,5 roku na
akademii medycznej. Ostatnie pól roku poświęciłem na naukę do egzaminu
wstępnego, ponieważ chciałem się przenieść na inną akademię. Myślałem, że
skoro radzę sobie na studiach, to poradzę sobie również ze wstępnym... Jeśli
jest taka możliwość, to chciałbym skontaktować się z kimś, kto odpowiada za
treść naszego egzaminu, bo na pewno jest to ktoś z CKE.

Oto adres forum internetowego skupiającego protestujących "starych"
maturzystów. Zapraszam do odwiedzenia:
http://www.staramatura.fora.pl

Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję za zainteresowanie!!!

Bartosz Kopijek

Riposta wyglada tak

Nie rozumiem o co Panu chodzi.Dostałam tego mila z sekretariatu. CKE nie ma
udziału w rekrutacji bo to nie jest nasze zadanie. Akademie podpisały umowę
z CKE na opracowanie arkuszy na egzamin wstępny, które muszą być
porównywalne z arkuszami maturalnymi gdyż uczelnie przyjmują na studia na
podstawie wyników matury. Jak można wg Pana porównać "starych "maturzystów z
nowymi, kiedy zdawaliście różne egzaminy maturalne? Obecne są jednakowe w
całej Polsce, sprawdzane zewnętrznie, stare były różne w każdym
województwie, sprawdzane w szkole przez "swoich" nauczycieli, często
nieobiektywne?
Włascicielem arkuszy są akademie bo one za to zapłaciły więc źle napisały w
regulaminie rekrutacji. Nie mamy upoważnienia do ich udostępniania bo już
nie jesteśmy ich właścicielami.
To Pan twierdzi, że zadania były potwornie trudne i szczerze mówiąc dziwię
się, że po 1,5 roku studiowania miał Pan kłopoty z ich rozwiązaniem. Nie
rozumiem, dlaczego musiał Pan zdawać wstępny egzamin, a nie mógł przenieść
się "normalną" drogą na inną uczelnię medyczną. Przecież był Pan już
studentem medycyny a nie innego kierunku.
W żadnym wypadku nie chodzi o "wykoszenie" staromaturowców, tylko wyniki
egzaminów muszą być porównywalne, czyli zadania muszą być tego typu i
rodzaju, jakie były na majowej maturze.

Katarzyna Lisowska CKE
k.lisowska@cke.edu.pl
Prawa Dzieci z ADHD w pigułce.
Ustawa o systemie oświaty:
- prawo do poszanowania godności osobistej ucznia (art..4)
- prawo do zapoznania się z systemem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami (art..55 ust.5)
- Prawo ucznia do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości (art..1 ust.4)
- prawo ucznia do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art.. 1 ust.4)
- prawo ucznia do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce (art..1 ust. 4)
- Prawo ucznia do indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej (art..1 ust. 4)

Statut szkoły jest ogólnodostępny dla każdego : ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, nauczyciela. Nie wolno odmówić nikomu wglądu w jego treść.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, ze zmianami z dnia 24.10.2005 roku w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
$6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie, opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w 7 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w & 4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie NIEPUBLICZNEJ poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.. 71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ‘’ustawą’’, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w & 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia obowiązkowa!Oznacza to:
- realizację obowiązku szkolnego
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
- rozwijanie osobowości, talentów, zdolności fizycznych i umysłowych.

Zdarza się, iż dzieci z ADHD są oceniane negatywnie za objawy zaburzenia. Warto zadbać by w orzeczeniu z poradni były zawarte opisy objawów ADHD.
Od oceny można się odwołać. Sposób w jaki to zrobić zawarty jest w statucie szkoły.

Nauczanie indywidualne reguluje ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży.
Art. 71 b – mówi, iż indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, którym to stan zdrowia nie pozwala, uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Nauczanie indywidualne organizowane jest tylko na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na podstawie odpowiedniego orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zorganizowanie NI w określonym wymiarze godzin w domu lub na terenie szkoły.
NI należy stosować ostrożnie!
Prawo do informacji:
- rodzice i uczniowie maja prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą sposobów funkcjonowania szkoły (decyzji rad pedagogicznych, wydawanych pieniędzy z komitetu rodzicielskiego, wykonywania budżetu itp. – ustaw z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)
- rodzice mają prawo do wglądu w informacje zbierane na temat jego dziecka

Dyskryminacja to traktowanie w różny sposób osób znajdujących się w podobnej sytuacji oraz traktowanie w taki sam sposób osób w różnych sytuacjach.
Ma to bardzo duże znaczenie dla dzieci z ADHD, traktowanie ich w ten sam sposób jak dzieci, które ADHD nie mają jest jawną dyskryminacją.

Opracowała Agata Majda
W związku z niewybrednymi kłamstwami na temat mojej osoby rozpowszechnianymi na FORUM i w "Wiadomościach Świdnickich" ("Skórki nie oddadzą" z 20.09.05) przez najemników Ryszarda Skórki oświadczam co nastepuje:
Rozpowszechniane jest ewidantne kłamstwo jakobym ze stanowiska dyrektora III LO w Świdnicy został przez Kuratora Oświaty w Wałbrzychu w 1993 roku odwołany jedynie z powodu moich całkowicie "nieudolnych rządów".
Informuję, że w sierpniu 1992r. w Kuratorium złożyłem pisemne oświadczenie, że godzę sie być dyrektorem szkoły tylko na jeden rok.
W piśmie z dnia 28 kwietnia 1993r. aferalny Kurator Oświaty Janusz Mulawa, który w 1997r. podał się sam do dymisji, napisał do mnie:
"Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uwzględniając oświadczenie z dnia 20 sierpnia 1992r. odwołuję Pana z dniem 31 sierpnia 1993r. z funkcji dyrektora III LO w Świdnicy". (dokument do wglądu)
Natomiast wizytator Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu Roman Siedlecki w 1993r. wyraził nastepujący sąd o moim dyrektorowaniu:
"Podlega mi także III LO w Świdnicy, którego dyrektorem, powołanym przez Kuratora jest p. Marian Dudek, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Od czasu objęcia przez p. Dudka funkcji dyrektora w III LO przeprowadzona została kontrola NIK na wniosek kilku pracowników szkoły, a także kontrola z ramienia Kuratorium jako zalecenie pokontrolne NIK na wniosek p. Czerniak, zgłoszony w dniu podpisania protokołu pokontrolnego. Wniosek ten dotyczył stosunków międzyludzkich panujących w internacie i godzin ponadwymiarowych. Wyniki kontroli nie obciążały p. Dudka jako dyrektora szkoły, natomiast wykazywały braki w funkcjonowaniu placówki w zakresie remontów, prowadzenia księgowości. Dyrektor Dudek otrzumał zalecenia pokontrolne tj. dokonanie ekspertyzy celowości kontynuacji przebudowy budynku 2.
W tej chwili nie mogę wydać opinii o p. dyr. Dudku, gdyż takowe sporządzane są co najmniej po roku pracy dyrektora.
Nadmieniam jednak, że nie mam zastrzeżeń do pracy p. Dudka. realizuje on zalecenia pokontrolne". (dokument do wglądu)
Drugim rozpowszechnianym kłamstwem jest twierdzenie obrońców Skórki, że to jedynie on "postawił szkołę na nogi".
Informuję, że w 1991 roku wspólnie z ówczesnym dyrektorem Ryszardem Mydłowskim i ówczesnym przewodniczącym Rady Szkoły osobiście w MEN w Warszawie załatwiliśmy przedłużenie istnienia studiów nauczycielskich w Polsce o dwa lata.
W r.szk. 1992/93 ostatecznie opracowany i zatwierdzony został przez Kuratorium profil szkoły z kierunkami kształcenia obowiązujący do dziś, że powołane zostało Studium Reklamy w miejsce likwidowanego SN, że w grudniu 1992r. na moją prośbę i przy pomocy NIK załatwiona została sprawa odbudowy budynku 2 szkoły wraz z przyznaniem środków na ten cel przez MEN, że z mojej inicjatywy i przy pomocy NIK uporządkowane zostały ostatecznie całkowicie zabagnione przez Jana Musieja sprawy finansowe szkoły, uporządkowane zostały sprawy majątkowe szkoły z pierwszą prawdziwą inwetaryzacją całego majątku szkoły, że uporządkowane zostały sprawy materiałowe i gospodarcze szkoły, że uporządkowane zostały sprawy własnościowe szkoły, że uporządkowane zostały sprawy administracyjne ze statutem szkoły, regulaminami, instrukcjami i przydziałami czynności dla wszystkich pracowników, a z naborem uczniów nie było żadnych kłopotów.
Informuję, że w powyższych sprawach NIK przeprowadził kontrolę na moją prosbę i dotyczyła ona czasów przed 1990 r. tj. czasów dyrektorowania Jana Musieja>
Wszystko to robione było w atmosferze dalszego zwalniania nauczycieli z pracy w SN, strajku nauczycieli i bezustannych innych kontroli z powodu anonimów, donosów i skarg ze strony wymienionego wyżej z nazwiska członka aktualnego stowarzyszenia obrony idola do różnych instytucji w całej Polsce z prasą, radiem i telewizją włącznie.
W 1993r. Ryszard Skórka przyszedł więc na gotowe, na oczyszczone z gruzów pole przez jego poprzedników.
Marian Dudek
z forum : http://forum.murowana-gos...er=asc&start=30

Barbara Borejsza-Ida

Witam wszystkich po świętach,

Widzę, że sporo pytań padło na temat transportu wewnątrzgminnego więc niezwłocznie przejdę do udzielania wyjaśnień:
1. Rozkład jazdy autobusów na liniach wewnątrzgminnych został utworzony głównie z myślą o dowozach dzieci wiejskich do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, dlatego rozkłady jazdy zostały przygotowane w porozumieniu z Referatem Oświaty UMiG oraz szkołami. Rozkłady jazdy zamieszczone na stronie www.warbus.pl są rozkładami niepełnymi, nie zawierają wszystkich przystanków, część godzin odjazdów została także zmodyfikowana. W dniu jutrzejszym ostateczne oraz szczegółowe rozkłady jazdy zostaną umieszczone na stronie internetowej UMiG w dziale komunikacja.
2. Przepisy porządkowe dotyczące m.in. opłat dodatkowych oraz Regulamin przewozów pasażerskich na nowych liniach 390, 395, 399 zostaną przedstawione do akceptacji Radzie Miejskiej na najbliższej sesji.
3. Nie wiadomo jeszcze jaka firma będzie prowadziła kontrole w autobusach.
4. W komunikacji wewnątrzgminnej wyróżnione zostaną dwie strefy:
a. I – tzw. strefa miejska od ul. G. T. Kutrzeby do Przebędowa lub ul. Gnieźnieńskiej włącznie,
b. II – tzw. strefa gminna – obejmująca miejscowości poczynając od Trojanowa, Białęg i Rakowni do końca poszczególnych tras. System biletów oraz stref w transporcie do Poznania oraz wewnątrzgminnym jest całkowicie odrębny.
5. Ceny biletów określiła Gmina. Zgodnie z SIWZ mogą być one rewaloryzowane od roku. Ewentualna zmiana cen biletów może nastąpić nie wcześniej niż od 1 lutego 2010r. o średnioroczny ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Zmiana cen biletów wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Ulgi w komunikacji wewnatrzgminnej określa uchwała z dnia 22 grudnia 2008r. Wprowadza ona ulgi gminne w wysokości 25%,60% oraz 80% oraz ulgi zapisane w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).
I tak młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) posiada prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu uczniów do szkoły i z powrotem jest ważna legitymacja szkolna.
Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci posiadają zniżkę 25% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne.
Szczegółowy wykaz ulg zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej UMiG. Ulgi w komunikacji wewnatrzgminnej przysługują wszystkim uprawnionym niezależnie od miejsca zamieszkania (za wyjątkiem bezpłatnych dojazdów dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych).
7. Zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich w komunikacji wewnątrzgminnej wydaje burmistrz gminy na terenie, której przewozy będą realizowane.
8. Autobusy zgłoszone do realizacji usługi w przetargu przez Warbus Sp. z o.o. obejmują łącznie 16 pojazdów następujących marek Maz 226 i 203, Irisbus, Renault, Setra, Mercedes, Man. Nie ma wśród nich autobusów piętrowych.
9. Jeśli chodzi o szacunki ze sprzedaży biletów czynione przez niektórych forumowiczów, to są one niewłaściwe. Zdecydowana większość pasażerów ok. 70 osób na każdej z linii to dzieci dojeżdżające do szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpłatnie. Szacowane wpływy z tytułu sprzedaży biletów w transporcie wewnatrzgminnym będą niewielkie, dlatego też cena wynagrodzenia za jeden wzkm jest zdecydowanie większa niż w transporcie do Poznania.
Szczegółowe informacje nt. organizacji transportu wewnątrzgminnego zostanę w najbliższych dniach zamieszczone na stronie urzędu w dziale Komunikacja.

www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=1286

Rozpoczyna się okres zapisu dzieci do warszawskich przedszkoli. Podane poniżej informacje są ważne dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, ale szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsca w przedszkolu.

Tegoroczne przyjęcia do przedszkoli usprawni elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu. Szczegółowe dane dotyczące istotnych terminów rozpoczęcia i przebiegu rekrutacji oraz postępowania krok po kroku znajdą Państwo w załączonym poniżej pliku „ Droga trzylatków do przedszkola”. Szczególnie istotne są następując informacje:

* System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci urodzonych w latach 2004 i 2005, zamieszkałych w Warszawie, które w bieżącym roku szkolnym nie chodziły do przedszkola publicznego.
* Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku i nie uczestniczą w zapisie elektronicznym.
* Od 3 marca 2008 roku rodzic będzie mógł na stronie internetowej Biura Edukacji założyć konto użytkownika i wypełnić formularz wniosku o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, we wniosku należy podać również zgodnie z preferencjami listę wybranych dodatkowo przedszkoli publicznych.
* Do 30 marca 2008 r. wydrukowany wniosek należy złożyć do pierwszego wybranego przez siebie przedszkola - przedszkola pierwszego wyboru.
* Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, zgłaszają się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
* 11 kwietnia 2008 r. o godz. 13 w przedszkolach ogłoszone będą listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia,
* Do 16 kwietnia 2008 r. rodzice są zobowiązani potwierdzić uczęszczanie dziecka do przedszkola do którego zostało wcześniej zakwalifikowane
* 21 kwietnia 2008 r. o godz. 13 w przedszkolach zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych.
* 25 kwietnia 2008 roku na stronie Biura Edukacji opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w warszawskich przedszkolach we wszystkich grupach wiekowych.
* Od 25 kwietnia do 9 września 2008 r. rodzice będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dysponojącego wolnymi miejscami.
* Wykaz wolnych miejsc jest uaktualniany do 10- tego każdego miesiąca.

Elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu dzieci do przedszkoli uwzględnia obecnie obowiązujące podstawowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) i art. 14 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. nr 256, poz. 2572).
Ponowienie Mundurki obowiązkowe ?

Dz.U.07.80.542
USTAWA
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 64a. 1. Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju.

Ta poprawka do ustawy wprowadziła obowiązkowe noszenie mundurków przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, lecz czy zgodnie z Konstytucją RP i innymi zapisami ustawy o systemie oświaty ?

Dz.U.04.256.2572

USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(tekst jednolity)

Art. 7. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8;
5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

„Konstytucja RP”

Art. 41.
1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Art. 48.
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art. 70.
1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

Rodzą się następujące pytania:
1. Jeżeli państwo zapewnia bezpłatne nauczanie Art. 7.1. 1) przytoczonej wyżej ustawy i Art. 70. Konstytucji, to kto ma zapłacić za mundurki rodzice ? Wydaje mi się że nie mają takiego obowiązku ponieważ z Art. 18 ustawy o systemie oświaty wynika że rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szkolnego nie są obowiązani za nic płacić i niczego nie muszą kupować.
2. Jak obowiązek noszenia mundurków przez dzieci ma się do praw wolnościowych obywatela wynikających z Art. 41 i 48 Konstytucji RP.
3. Jeśli państwo wprowadza obowiązek noszenia mundurków w tak zwanej sferze budżetowej to czy nie powinno ich zapewnić uczniom. Tak jest w całej budżetówce tam gdzie państwo wymaga specyficznego stroju czy też wyposażenia to je zapewnia lub za nie płaci np. Tak jest w Policji, SZRP, PSP itp.

Proszę mądre głowy o opinię.

Kto może się ubiegać o kredyt w ramach programu "Rodzina na swoim"

Zgodnie z ustawą, kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na swoim" przewidziany jest dla:

* dla małżeństw (bez względu na to czy posiadają dzieci);
* dla osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno:
o małoletnie dziecko,
o dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
o dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z wyżej wymienionych osób, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

* właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
* osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
* osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
* najemcą lokalu mieszkalnego;

Z dopłat mogą skorzystać osoby (będące najemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego), które w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego, zobowiążą się pisemnie do:

o wypowiedzenia członkowska w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,
o rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.


Należy wziąć jeszcze to pod uwagę.

Dokładnie z tego cytatu wyciągam wniosek, że spokojnie mogę ubiegać się o taki kredyt. Kwit na podstawie którego zamieszkuję w obecnym lokalu nazywa się "Decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym". Nie ma w tym kwicie mowy o tym, że jestem:
* właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
* osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
* osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
* najemcą lokalu mieszkalnego;
a innych uprawnień niezwiązanych z wojskiem nie posiadam.

Poza tym kiedyś to mieszkanie zostanie mi odebrane (ekwiwalent lub coś tam innego co filozofowie wymyślą) i co? Mam czekać do dnia otrzymania kasy i wtedy myśleć gdzie podzieję się z rodziną?

Mam jednak jedno pytanie - szukałem odpowiedzi na forum lecz nie znalazłem, byłbym wdzięczny za pomoc: czy WAM zabierze mi (lub może zabrać) mieszkanie służbowe jeśli kupię sobie mieszkanie prywatne w tym samym garnizonie?? Przejrzałem ustawę i nie znalazłem tam niczego co mogłoby mnie zaniepokoić, niemniej jednak byłbym wdzięczny za podpowiedż ew. ze wskazaniem aktów prawnych które to regulują.
z góry dzięki.
zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), istnieje możliwość zakładania i prowadzenia przez osoby fizyczne i prawne niepublicznych szkół i placówek oświatowych, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Prowadzenie niepublicznych szkół lub placówek (na podstawie ustawy o systemie oświaty) nie jest działalnością gospodarczą, jednakże zgodnie z art. 83a ust.2 cyt. ustawy, możliwe jest także prowadzenie działalności oświatowej jako działalności gospodarczej. W tym przypadku działalnością gospodarczą może być działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły lub placówki, podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), zgodnie z którą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ww. ustawy). Działalność gospodarcza może więc polegać na świadczeniu usług edukacyjnych, zgodnie z czym podlega rejestracji w gminnej ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby fizyczne organizujące działalność oświatową obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych mogą poddać się dobrowolnemu mechanizmowi akredytacji, czyli procedurze potwierdzania jakości. Możliwość wydawania zaświadczeń o ukończeniu określonej pozaszkolnej formy kształcenia, w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) przysługuje tylko organizatorom kształcenia prowadzącym publiczne i niepubliczne placówki kształcenia bądź działalność oświatową w ramach działalności gospodarczej, dla której uzyskali akredytację.

Nie bardzo rozumiem co oznacza to iz jestesmy zarejestrowani jako gabinet?
We wpisie do ewidencji PKD kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Ponadto dopiero po roku można ubiegac sie w MEN o akredytacje

Jeszcze znalazłam fajny artykuł prawny na ten temat
http://www.e-mentor.edu.p...numer=19&id=415

Jesli chodzi o krótki czas to pamietajmy ze na kursie uczymy sie podstaw:)

Ja swoje kursy mialam własnie w wiekszosci 2 dniowe (po 6h) i egzamin zdawałam wykonując jeden paznokieć w drugim dniu kursu

Mysle ze wazne jest aby korzystac z pokazów i szkoleń w różnych firmach.

Wszystko w 100% zależy od tego jak ktos potrafi przekazać wiedzę.
A Konstytucja Polski mówi tak...Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 70

1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.
Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

PODSTAWY PRAWNE

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[2] Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

[3] Rozporządzenie MEN z 30 stycznia 1997 r. w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).

[4] Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza

szkołą (DKO-430-4/93/JB).

[5] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954).

[6] Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225).

OBOWIĄZEK SZKOLNY- kogo dotyczy, formy spełniania

[1] Art. 15.

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

[1] Art. 16.

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b,
3) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b,

4) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami [3].

8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie w których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.I wszystko wiadomo
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2.

Wczesne wspomaganie może by organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3.

1.Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.
2.W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
a)pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
b)psycholog;
c)logopeda;
d)inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3.Do zadań zespołu należy w szczególności:
a)ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działania w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
b)nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
c)opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodzin indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
d)analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
4.Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.
5.Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

§ 4.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania s prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną .
W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz.1426).

>