Szukaj:Słowo(a): ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Czy moglby kots pomoc w odnalezieniu przepisow nt powyzej. jakie
policja ma
uprawnienia, czy moze bezkarnie wchodzic do mieszkan i podobneZapoznaj sie z:

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 7 poz. 58) - a szczegolnie rozdzial 3 tej ustawy tj
art.14 - art.22

2.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 września 1990 r. w
sprawie  trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli
osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez
policjantów. (Dz.U.1990.70.409)

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 września 1990 r. w sprawie
określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez
policjantów środków przymusu bezpośredniego. (Dz.U.1990.70.410)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji
oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia
bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego
oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.(Dz.U.1991.26.104)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej
przez policjantów. (Dz.U.1996.63.296)


Podstawa prawna?Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. 2001, nr
130, poz. 1456) w sprawie okreslenia listy gatunkow zwierzat rodzimych dziko
występujacych objętych ochrona gatunkowa scisla i czesciowa wydane na podst..
art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415).

W KM nie ma żadnego ograniczenia co do dokumentu - chyba, że coś
przegapiłem...Maciek, a to? KM to przecież komunikacja zbiorowa...

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz.
1440 z późn. zm.),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.)

Wystarczy status studenta - tutaj możesz udowadniać wszelkimi sposobami.

Jeżeli takie ograniczenie wynika z przepisów danego przewoźnika, to można
to skarżyć.Zaraz zaraz, to mi jakiś Jasio okaże kawałek zafajdanej kartki z pieczątką
uczelni i ja mam to honorować jako jego dokumennt potwierdzający jego
uprawnienia do ulgi?


| W KM nie ma żadnego ograniczenia co do dokumentu - chyba, że coś
| przegapiłem...

Maciek, a to? KM to przecież komunikacja zbiorowa...

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz.
1440 z późn. zm.),art. 1 ust. 2 -nie stosuje się do KM

2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.)W zakresie przepisów dla słuchaczy kolegiów odsyła do studentów.

| Wystarczy status studenta - tutaj możesz udowadniać wszelkimi sposobami.

| Jeżeli takie ograniczenie wynika z przepisów danego przewoźnika, to można
| to skarżyć.

Zaraz zaraz, to mi jakiś Jasio okaże kawałek zafajdanej kartki z pieczątką
uczelni i ja mam to honorować jako jego dokumennt potwierdzający jego
uprawnienia do ulgi?Moim zdaniem tak. Chyba, że kartka będzie niewiarygodna (stara,
zniszczona, podrobiona:-)

Ustawodawca generalnie puszcza komunikację miejską na żywioł, co ma
swoje dobre i złe strony.

pozdr
eMeM


| Planetobusy nie stosują ulg w komunikacji miejskiej
| wynikających z ustawy
| (m.in. dla studentów i kombatantów), łamiąc tym samym prawo.

Sa ulgi dla uczniow studentow, lecz tak jak mowisz dla kombatantow nie maNo to ograniczmy się do studentów ponad 26 lat. Ustawowo mają ulgę w KM, ale
w Planetobusie nie mają, cytuję PBus:
"5.  Do przejazdu na podstawie biletu ulgowego upoważnione są dzieci od 4 do
7 lat, młodzież szkolna oraz studenci w wieku do 26 lat posiadający stosowną
legitymację"

A może mi ktoś powiedzieć jak jest z uczestnikami studiów doktoranckich?
Już wszystko jedno czy w Planetobusie, czy w ZKM Gdańsk, czy gdziekolwiek w
Polsce.

Wiem tylko tyle, że w ZTM Warszawa jest 50%:
"(Uwaga! Ulga przysługuje także uczestnikom studiów doktoranckich - na
podstawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich oraz, zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 ze zm.), słuchaczom kolegiów nauczycielskich - na podstawie
legitymacji MENiS - II/183)"
I, o dziwo, słuchacz studium a uczestnik tegoż to dwie różne osoby z których
pierwsza nie ma, a druga ma 50% w ZTM :-)

Pozdrawiam,
Franek Grzegorek

Wiem tylko tyle, że w ZTM Warszawa jest 50%:
"(Uwaga! Ulga przysługuje także uczestnikom studiów doktoranckich - na
podstawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich oraz, zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 ze zm.), słuchaczom kolegiów nauczycielskich - na podstawie
legitymacji MENiS - II/183)"
I, o dziwo, słuchacz studium a uczestnik tegoż to dwie różne osoby z
których
pierwsza nie ma, a druga ma 50% w ZTM :-)W przypadku naszej stolycy to to co tam jest mozna nazwac pomieszaniem z
poplataniem

| Tja ale fajne gledzenie. To jest kolego dzialanie na takiej samej
zasadzie
| jak funkcjonują biblioteki.

czyzby ?

1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tek. jedn.
Dz.
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pozn. zm.) - art. 67

2.       Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz.
539 z pozn. zm.)Wiem wiem. Ale jak zdązyłem się zorientować to chyba wszystko na to wskazuje
ze jednak taka forma o jakiej pisałem jeśłi rzeczywiscvie jest ściśle
ograniczona do wąskiego grona osób to sprzeczna z prawem nie jest. Jeszcze
się poorientuje.
 -

waskie grona maja to do siebie, ze sie rozrastaja. Pozatym nie masz wplywu
na to co stanie sie ze skanami po ich wypuszczeniu w swiat...Postaram się żeby się nie rozrosło. Mi osobiściue też wcale nie zalezy na
tym żeby to było miejsce do którego dostęp ma nadmiar osób. Poza tym kazdy
user ma możliwość jego pęłnego użytkowania czyli może robić również bez
problemu upload a wyobrażasz sobie co to bybyło gdyby kazdy mógł tam się bez
kłopotu dostac i robić co chce?? No własnie. Tak więc spoko.


| chcialbyś żeby włąścicil sam szybe naprawił na swój koszt a Twemu
| gówniarzowi jeszcze podziekować. Słusznie dyro uczynił, zaś odwoływanie
sie
| do kuartorium to znowu próba oganiczenia władzy dyra.
Zgadzam sie.Tak tylko żeby wiedzieć co wynika z prawa a co nie: Te sprawy reguluje
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz.U. 1996 nr 67 poz.
329).

Art. 38a.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z
listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Tak więc wystarczy, że w statucie była odpowiednia klauzula, o np.  
niegodnym zachowuniu, lub coś równie ogólnikowego i przy aprobacie rady
pedagogicznej można delikwenta wywalić.

Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i
kompetencje w zakresie owiaty okrelone w ustawie i przepisach odrębnych na
obszarze województwa, a w szczególności:
5. b) w stosunku do dyrektorów szkól w sprawach z zakresu obowiązku
   szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z
   listy uczniów,

Czyli nie jest to jakiś zamach na niezależność dyrektora a prawidłowa
droga odwoławcza.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

W/w cytat wyjasnia sprawę. Wszystkie wymienione w art. 3 grunty figurują w wypisie z rejestru gruntów jako rodzaj powierzchni Ls (LAS).
lesne licho napisał :Pytanie jak taki egzemplarz z taką kartoteką mógł zostać Nadleśniczym????

Może dlatego, że Szanowna Komisja sprawdza czy kandydat spełnia wymogi formalne na podstawie oświadczeń kandydatów. Czyli jeśli kandydat złoży oświadczenie o braku przeszkód prawnych do zatrudnienia na stanowisku nadleśniczego, wynikających z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku – o lasach, czyli:
1) jest obywatelem polskim;
2) ukończył 21 lat;
3) ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) cieszy się nienaganną opinią;
6) zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy;
7) posiada odpowiedni stan zdrowia;
8) nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek,
to komisja przyjmuje to jako pewnik, nie sprawdzając chociażby w Centralnym Rejestrze Skazanych.

Najlepsze jest w tym wszystkim to, że właśnie odwołany nadleśniczy z Miastka podobno startuje w konkursie na nadleśniczego tegoż nadleśnictwa i komisja uznała,że spełnia wymogi formalne, a więc cieszy się nienaganną opinią.

Konkursy otworzyły drogę do wyższych stanowisk wielu ludziom, także tym spełniającym wymogi formalne, ale nie zawsze zasługującym na miano prawego człowieka.
Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 91.101.444)

Art. 26.
...
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości,
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
3) ostoje zwierząt,
4) źródliska rzek i potoków,
5) obszary zagrożone erozją.
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
2) występuje duże zagrożenie pożarowe,
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
...
Art. 28. Właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.
Art. 29.
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
...
3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
....
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych,

Wolno Ci wjeżdżać przy okazji kazdego polowania (również polować na obszarach „zamkniętych dla publiczności”), zarówno do lasów państwowych jak i prywatnych.
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 marca 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.) z art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji,

orzeka:

Art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775) jest niezgodny z art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0405.htm
Art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zmianami).
Polecam też artykuł "Na jakiej podstawie pozyskujemy drewno z lasu"; Las Polski nr 22/2008, str. 14-15.
Mr Glaca wrzucił ten artykuł na forum pod adresem:
http://www.forum.lasypols...pic.php?t=10758
532

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
http://prawo.money.pl/akt...32,DU,2830.html
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach(Dz. U. 91.101.444)

Art. 30. 1. W lasach zabrania się:

13) puszczania psów luzem

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz.U.07.109.756 )

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

"Samopas - bez towarzystwa; swobodnie, luzem". Prościej: nie na uwięzi, bez nadzoru
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach(Dz. U. 91.101.444)

Art. 30. 1. W lasach zabrania się:

13) puszczania psów luzem

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz.U.07.109.756 )

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

"Samopas - bez towarzystwa; swobodnie, luzem". Prościej: nie na uwięzi, bez nadzoru

brawo, doskonale , widże że trafiłem na prawdziwego eksperta, to miłe, mam jeszcze prośbe o podstawy i zasady użycia przeż mysliwego broni ( sądze że takowe istnieją )a dokładnie chodzi mi o "rozpoznanie celu" z góry dziekuje za odpowiedż
§ 1. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwane dalej "bezpłatnym mieszkaniem", albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwany dalej "równoważnikiem pieniężnym", przysługuje pracownikowi Lasów Państwowych zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru w nadleśnictwie, leśniczego, strażnika leśnego, podleśniczego albo gajowego, zwanemu dalej "pracownikiem".
Gdzie pisze o obowiązku zamieszkania
Zarządzenie Nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie łączenia Nadleśnictw: Kołaczyce i Dukla z wprowadzeniem zmian w obrębach leśnych i zasięgach terytorialnych Nadleśnictw: Dukla oraz Rymanów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno. (OR-0150-6/2004)
Na podstawie art. 32 ust.3 pkt. 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 ust. 3 zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.XI.1996r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się co następuje:

§ 1Z dniem 31 grudnia 2004r. łączy się Nadleśnictwo Kołaczyce z Nadleśnictwem Dukla. Jednostką przejmującą jest Nadleśnictwo Dukla.
W związku ze zmianami określonymi w ust. 1., Nadleśnictwo Kołaczyce zakończy działalność z dniem 31 grudnia 2004r.
Aby zostać strażnikiem leśnym trzeba spełniać wymagania art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435)
Art. 45. 2. Pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) ukończyła 21 lat;
3) ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) cieszy się nienaganną opinią;
6) zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy;
7) posiada odpowiedni stan zdrowia;
8) nie była karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.

A także ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej
(Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 123)

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 żeby zostać strażnikiem trzeba mieć wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy oraz spełniać wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia.

§ 3. Na stanowisku strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego nie zatrudnia się osoby:
1) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
2) wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
3) uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

Później trzeba znaleźć nadleśnictwo które zatrudni Cię i skieruje na kurs podstawowy strażnika leśnego.
I to chyba tyle...
Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstok

10.02.2006

Pytanie podatnika: Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i otrzymać informację PIT-8C od byłego zakładu pracy?;czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?;czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które będzie można odliczyć od przychodu?

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

Jak stanowi art. 40 a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (teks jednolity w Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435) Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie nieprzydatne Lasom Państwowym. Jak wynika z ust. 2 ww. artykułu ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych|w przepisach o gospodarce nieruchomościami /tj. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); art. 150 ust. 1 pkt 1 tej ust...cała treść < za odpłatnoscią

ttp://www.podatki.pl/artykuly/14_145.htm
Mały wycinek z prawa:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
(Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.)
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 3. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników nieposiadających wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Czyli mnie - jako pilarza, czy jako leśnika też??

Bo jeśli prywatnie, to:

§ 4. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac na terenie leśnym bez powiadomienia właściciela lasu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.

Natomiast:

§ 16. Do prac na drzewach stojących dopuszcza się wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.

rozumiem, że to szkolenie - to innymi słowy kurs pilarza. Przedmioty i fakultety ze ścinki drzew trudnych nie obowiązują.

I - co ciekawe, w całym Rozporządzeniu, ni ema ANI SŁOWA o tym, że nie mogą pracowac kobietki....

I CO??

Poniżej link do strony z rozporządzeniem
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1141.htm
USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)

Art. 138.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z
późn. zm.26)) art. 5a otrzymuje brzmienie:
„Art. 5a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może powierzyć, w drodze
porozumienia, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
wykonywanie zadań poza terenami jego działania, związanych z realizacją
planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000

Jak to rozumieć ?
A miało być tanie państwo .
Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.

(...)
Art. 6. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(...)
3) właściciel lasu - osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu;

To definicja legalna właściciela lasu.


To coś z tą definicją nie tak, bo czy można nazwać właścicielem lasu człowieka, który wydzierżawił teren z lasem np. od gminy. Użyte słowo "właściciel" jest w tym wypadku tylko określeniem dla tej tylko ustawy, a nie wykładnią stosunków prawnych.
Poza tym własność to "nieograniczone prawo rzeczowe; prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. W szczególności właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia."
na temat diety zagranicznej


Właściwie Hania napisała juz wszystko, (szybcy jesteście ) dodam tyle od strony formalnej, że obecnie obowiazuja stawki regulowane przez:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce strefy budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju (sposob rozliczania diet) (dziennik ustaw nr 235 z 2002 roku, pozycja 1990 i 1991)
wraz z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzesnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce strefy budzetowej z tytulu podrozy sluzbowqej poza granicami kraju (tutaj sa nowe obowiazujace od 1 stycznia 2006 roku stawki za granice) (dziennik Ustaw nr 186 z 2005 r, pozycja 1555)
Pzdr
to robota spadochroniarza-Franka co LP prywatyzowałJak w takim razie przeskoczy art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku – o lasach, czyli:
5) cieszy się nienaganną opinią;
8) nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek, ? Zapewne szykuje się jakiś cud. Tych zresztą mnogo bo np. Solec trzepie nasz znajomy z Karwina (borodziej go najlepiej kojarzy) i o zgrozo zajmuje się zagadnieniem mobbingu. Tylko pogratulować poczucia humoru naszym władzom.
Może to coś pomoże rozjaśnić :

1. Ustawa o lasach_Art. 46 2) bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania;
3. W razie braku mieszkań będących w zarządzie Lasów Państwowych na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi przysługuje równoważnik pieniężny.
2. Rozporządzenie o mieszkaniach bezpłatnych dla SL - § 1. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwane dalej "bezpłatnym mieszkaniem", albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwany dalej "równoważnikiem pieniężnym", przysługuje pracownikowi Lasów Państwowych zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru w nadleśnictwie, leśniczego, strażnika leśnego, podleśniczego albo gajowego, zwanemu dalej "pracownikiem".
Zarządzeniem nr 8 dyrektora RDLP w Krośnie z dn. 2 lipca br. w sprawie zabezpieczenia wykonania postanowień zarządzenia nr 37 dyrektora DGLP z dn. 25.06. br. z dniem 1 stycznia 2008 r. tworzy się nowe Nadleśnictwo Kołaczyce

Trochę historii:
Zarządzenie Nr 72/2004Akcje Dokumentu Zarządzenie Nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie łączenia Nadleśnictw: Kołaczyce i Dukla z wprowadzeniem zmian w obrębach leśnych i zasięgach terytorialnych Nadleśnictw: Dukla oraz Rymanów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno. (OR-0150-6/2004)
Na podstawie art. 32 ust.3 pkt. 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 ust. 3 zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.XI.1996r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się co następuje:

§ 1Z dniem 31 grudnia 2004r. łączy się Nadleśnictwo Kołaczyce z Nadleśnictwem Dukla. Jednostką przejmującą jest Nadleśnictwo Dukla.
W związku ze zmianami określonymi w ust. 1., Nadleśnictwo Kołaczyce zakończy działalność z dniem 31 grudnia 2004r.
<...>
§ 8Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Janusz Dawidziuk


www.lp.gov.pl
Tak więc mamy REAKTYWACJĘ
Możesz jeździć po drogach publicznych, pod warunkiem, że spełniasz warunki kodkesu drogowego (zarejestrowany quad + prawo jazdy) oraz na wszystkich terenach nie leśnych, za zgodą ich właścicieli, gdzie nie obowiązują poniższe artykuły:

Art. 161 Kodeksu Wykroczeń
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie nalężacego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym podlega karze grzywny.

Art. 29 Ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest, jedynie drogami publicznymi, wjazd zaś na drogi leśne jest dozwolny jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach - ale w takim przypadku dotyczą cię przepisy o ruch drogowym - (czyli musisz posiadać zarejestrowanego quada oraz prawo jazdy kategorii uprawniającej Cię do poruszania quadem, czyli w wiekszości przypadków kat.B lub B1. - dopisek Grzegorz Głowienka)

Art. 29 Ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1 na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
1.Prawa jazdy
Pamietajmy o zbliżającym się zakończeniu, trwającego już szósty rok, okresu wymiany praw jazdy. 30 czerwca 2006 roku to ostateczny termin rozstania się z "kartonikowymi" prawami jazdy na rzecz dokumentów wydanych w formie plastikowej.

2. Wymiana dowodów osobistych

Obowiązek wymiany dowodów nakłada na obywateli Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. (Dz.U.02.183.1522):

Dowody należy wymienić w następujących terminach:

1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.- wymiana dowodów wydanych w latach 1962-1972,
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.- wymiana dowodów wydanych w latach 1973-1980,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.- wymiana dowodów wydanych w latach 1981-1991,
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.- wymiana dowodów wydanych w latach 1992-1995,
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.- wymiana dowodów wydanych w latach 1996-2000
oznacza także zezwolenie na urządzanie w tej strefie dyskoteki na pokładzie.


Nie sądzę.
"Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego wymaga od przebywających tutaj przestrzegania następujących przepisów (w myśl ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach i ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody), które zabraniają:
.....
zakłócania ciszy, ..."
Więcej można przeczytać tu
http://www.turysta.net.pl/atrakcje/zmpk/
http://www.bialystok.lasy...maskulinskie/32
A swoją drogą, była kiedyś powołana Fundacja ochrony jezior (albo jakoś podobnie). Czy ona jeszcze działa?
Z wikipedii:
Na podstawie art. 55 ustawy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości[3].
Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są:
a) popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
- zbrodnie nazistowskie,
- zbrodnie komunistyczne,
- inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.
b) inne represje z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a ujawnione w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego[4].


Coś w tym kurwa musi być. Gdyby holocaust był w 100% prawdą, żydzi nie ciskaliby się tak o ten tzw. negacjonizm. Żydzi przedstawiają się jako biedny i uciśniony naród i gdyby nagle wyszło że wcale tak wielkiego ucisku nie było, to cały ich 'image' wiecznych ofiar prysłby jak bańka mydlana.
Tak, wiem, zalatuje teoriami spiskowymi ;p ale ja lubie teorie spiskowe ;p

[ Dodano: 2009-02-01, 01:14 ]
....że "wtroncem" się nieśmiało ...
Dziadek napisał :

Teczkowcy będą mieli problem.Może ja nie rozumiem tych zapisów , ale wydaje mi się , ze nic się nie zmieni ... Piter ma rację ...
Akredytacja dotyczy :
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm.
Art. 82. 1. .....Osób prawnych i fizycznych które mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, nie jest działalnością gospodarczą. 2.

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Czyli - rzeczywiście skoczą ceny w szkołach i placówkach niepublicznych - a teczkowcy jak szkolili tak szkolić bedą ....
Chyba , że czegoś "nie kumam"
Szybkie wskazówki.
Nie winię Pana J. Kowalskiego za odpowiedzi jakie udzielił dla Atestu. Są takie jakie nasze prawo, którego musi się trzymać. Ustawy przechodzą przez SEJM.
Autor wyjaśnień z tego zakresu zacytowanych przez Marię wyraźnie poszybował w kierunku placówek oświatowych, bez wnikania głębiej. Pragnę zauważyć, że ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Obw. Marszałka Sejmu RP z 19 listopada 2004 Dz.U. 256 poz. 2572) w art. 83a.2 stanowi:
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 173, poz. 1807). Jeżeli ktoś chce się wgłębić w zagadnienie to polecam dobrze przestudiować definicje w aktach prawnych oraz to jakie obwarowania są związane np. z prowadzeniem placówki oświatowej. Polecam również wnikliwe zapoznanie się z lekturą Dz. U. 31 poz. 216 /06., które należy porównać z Dz. U. 180, poz. 1860. Jestem przekonany o łagodzeniu swoich sądów w wypowiedziach.
Pewne asy jeszcze chowam w rękawie.
USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[4], uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych

- którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36). kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust. 3),W ustawie przyjęto także kadencyjność stanowiska dyrektora – jedna kadencja trwa 5 lat. Dyrektor szkoły jest osobą, która kieruje bezpośrednio szkołą i odpowiada za administrację i nadzór pedagogiczny.
Z przepisów wynika, że przy zatrudnianiu na stanowiska dyrektorów szkół organ powołujący jedenastkę (szkołę) w naszym przypadku jest to Wójt musi ogłosić konkurs. Istnieje jednak wyjątek po upływie kadencji organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (art. 36a ust. 9).
Z wnioskiem o przedłużenie kadencji może wystąpić sam dyrektor.

Ciekawe jak będzie u nas czy jesteśmy zadowoleni z pracy naszych dyrektorów czy będą jakieś zamiany?
Na zniknięcie dzikich wysypisk moim zdaniem można liczyć jeśli zmienni się sposób odbioru śmieci od mieszkańców, pisałem o tym w innym wątku. Deklarował to również Wójt na spotkaniach z wyborcami (na pewno w Radwanicach).
W celu zmiany organizacji odbioru śmieci z terenu gminy (z indywidualnych umów na zbiorową) niezbędne jest przeprowadzanie referendum, które oprócz pozytywnej większości musi być ważne a więc zgodnie z USTAWÂĄ z dnia 11 października 1991 r. O referendum gminnym. (tekst jednolity) Art. 29. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Trzeba już o tym rozmawiać i zachęcać do wzięcia udziału w referendum którego projekt powinien być niedługo przygotowany (mam nadzieję). O zaletach i wadach takiego rozwiązania możemy dyskutować na forum.

Oczywiście to tylko jeden z elementów, który może poprawić wygląd naszego otocznia. Najistotniejsze jest zmienienie naszych przyzwyczajeń i świadomości ekologicznej (to najtrudniej zmienić). Od najmłodszych lat powinniśmy uczyć się dbać o nasze środowisko (w bardzo szerokim tego słowa zakresie).

A czy w naszych szkołach prowadzony jest jakiś program który miałaby na celu zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci?
Wiem, że czasem dzieci ze szkoły SP w Radwaniach w połowie września biorą udział w sprzątaniu ziemi.
Przedłuża się kadencje tym dyrektorom którzy uzyskaja popracie grona pedagogicznego i rodziców, bo to oni maja z tym dyrektorem współpracować Ale to pytanie chyba nie pasuje do tematu ZOPO

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36).
Z przepisów wynika, że przy zatrudnianiu na stanowiska dyrektorów szkół organ powołujący jedenastkę (szkołę) musi ogłosić konkurs. Istnieje jednak wyjątek po upływie kadencji organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (art. 36a ust. 9).
Uchwała Ministra Edukacji Narodowej z dnia ... 2009 r.

w sprawie rządowego projektu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka Szkolna 2009".

Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) postanawia się, co
następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka Szkolna 2009".

§ 2. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[-]Minister Edukacji Narodowej, Rafał Domian.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ... 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr256, poz. 2572, z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) wprowadza się
następujące zmiany:

1) W § 20 po ust. 4 skreśla się ust. 4a.

2) W § 22 po ust. 2 skreśla się ust. 2a.

§ 2. Rozporządenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

[-] Minister Edukacji Narodowej, Rafał Domian.

Nadleśnictwo Chojnów informuje, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem pożarowym lasów z dniem 1 maja 2009 r. do odwołania wprowadza się zakaz wstępu do lasu na terenach leśnych Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 45 z 2005 r. poz. 435 ze zmianami).
A do wszystkich bajdurzących o "kradzieży" państowej własności mam jedno pytanie - a grzyby czy jagody zbieraliście w lesie?
W PAŃSTWOWYM lesie??!! ZŁODZIEJE! Okradliście podatników z majątku naszego kochanego państwa.


Dz.U.99.6.42
1999.12.09 zm. Dz.U.99.94.1096 § 1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
(Dz. U. z dnia 21 stycznia 1999 r.)
Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 2. Zbiór płodów runa leśnego na własne potrzeby dopuszczony jest w lasach nie objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu.


Wynika z tego, że przykład jagódek i grzybków jest do bani, próbuj dalej.
Znam zapisy nt:obozowania w lesie.
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Art. 30. 1. W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Jeśli taki zakaz istnieje w lesie to przypuszczam że podobne przepisy obowiązują nad jeziorami.
Zresztą gdyby było wszędzie wolno obozować to wytłumacz mi po co są pola namiotowe??

zloz skarge do rzecznika praw obywatelskich na umieszczanie na
swiadectwie stopnia z religii, pewnie nic to nie da wiec napisz do
genewy , ze kaza ci sie wypowiadac co do twojego stosunku do religi .
przez przymuszanie do uczestniczenia w nauczaniu religii w szkolach
publicznych i umieszczanie stopni na swiadectwie co moze prowadzic do
segregacji na tych co uczestnicza w nauce religi i tych co nie
uczestnicza przy przyjmowaniu do pracy , gdyz jestes zmuszony przy
poszukiwaniu pracy do wykazania swojego wyksztalcenia dokumentem
ukonczenia szkoly- napisz do komitetu helsinskiego w warszawie z
prosba o wzor takiej skargi i adres na ktory masz go wyslac

| P.Sz.

Piotrze - wystapienie do RPO i innych organów, ktore proponujesz dla ucznia
III kl. LO jest dosc trudnym procesem.chyba zartujesz
w czym widzisz trudnosc w opisaniu tego co go dotyczy i co mu
przeszkadza , jako obywatel ma prawo skargi od momentu gdy jest
obywatelem ,
Z calym szacunkiem dla jego blisko 18
lat. Szkole skonczylem na tyle dawno temu, ze status nauczania religii
zmienil sie juz kilkakrotnie. O ile wiem jednak - sa to zajecia
fakultatywne, zas wylacznosc decyzji rodzicow nie jest niepodwazalna. Szkoly
w zasadzie maja obowiazek (nie realizowany) prowadzic zajecia z etyki, jesli
uczen nie wybiera religii.

Siegnalem wiec do aktow prawnych.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkolach
publicznych.
(Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r.)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarzadza sie,
co nastepuje:

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki
nie moze byc powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.nie musisz wiec sie uczyc, jesli nie chcesz

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wplywu na promowanie ucznia do nastepnej
klasy.postawia ci jedynke , ale to nie powinno miec to zadnego wplywu na
twoje pozostale stopnie.
oczywiscie jest to w praktyce teoria , gdyz ludzie nie lubia  tych co
nie ida z pradem
teraz zastanow sie jeszcze raz czy jednak rodzice nie maja z tego
punktu widzenia racji

| Premier Balcerowicz chyba by umarł niż przyznał się do błedu|nareszcie ktos mowi ze król jest nagi
brawo Alot,
tylko czemus zrozumial po przegranej bitwie ,
zes zlozony ofiara bogu Sitwie


Czy ktoś mógłby mi autorytatywnie i wyczerpująco wyjaśnić, czy ja, jako
rodzic dziecka, które nie chce chodzić na naukę religii katolickiej w
szkole mam OBOWIĄZEK złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie?
Słyszałem, że nie muszę tego robić.
Ceniłbym sobie podanie nie tylko konkretnego przepisu, który zwalnia mnie
z tego obowiązku ale również jego treść.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz.
753)

obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć
przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź
rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

..............

Z przepisu wynika, że to rodzice, którzy chcą posyłac dziecko na religię,
muszą wyrazić wolę w tej sprawie.


| Dostalem pytanie od osoby chodzacej do technikum "elektrycznego" czy
| moze u mnie odbyc (chyba 2 tygodniowe) praktyki zawodowe. Ja tam
| Śmiało, zgódź się, a pomożesz młodzieńcowi.:-) Nie zawierasz z nim
| żadnej umowy,  ani ze szkołą też nie. Praktykant ma obowiązek prowdzić
Cos mi się zdaje, że to nie takie proste. Ztcp to tak ze 2-3 lata temu
wszedł przepis, że aby przyjąć kogoś na praktyki, to trzeba przejść
specjalny kurs (albo mieć przygotowanie pedagogiczne).Dzieki za naprowadzenie, znalazlem cos takiego:
Art.70 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Praktyczna nauka zawodu moz e odbywa c sie  (...) u pracodawców (...)
4. Minister (...) okresli w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych (...) a
takze w innych podmiotach wymienionych w ust. 1 (czyli u pracodawcow, ciach)

Tak wiec odnalazlem :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002
r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
z ktorych wynika iz powinienem posiadac:
- co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać,
przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs
pedagogiczny
- jesli nie tytul mistrza, to "odpowiednie wyksztalcenie w danej
dziedzinie" (nie chce tutaj calego rozporzadzenia przepisywac, ogolnie
wiadomo o co chodzi) oraz  to przygotowanie pedagogiczne lub ukończony
kurs pedagogiczny.

Wszystkie pozostale warunki spelniam, poza tym nieszczesnym kursem
pedagogicznym.. ;/ Chyba bedzie trzeba chlopakow zasmucic...

z ponizszego nie wynika ze nie mozna sadzic lasow kolo budynkow mieszkalnych

Dz.U.99.73.824

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

(Dz. U. z dnia 3 września 1999 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr
91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz.
1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) zarządza
się, co następuje:
.
.
.
..

§ 10. 1. Zabezpieczeniu przeciwpożarowemu lasów służą pasy przeciwpożarowe w
lasach położonych przy obiektach mogących stanowić zagrożenie pożarowe lasu.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje pasów przeciwpożarowych, o których mowa
w ust. 1, oraz sposoby ich wykonania:
1)pas przeciwpożarowy oddzielający las od drogi dojazdowej, nie będącej
drogą publiczną, do zakładu przemysłowego, obiektu magazynowego stanowi
drzewostan o szerokości 50 m, licząc od skraju lasu, pozbawiony martwych
drzew, gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew oraz pozostałości po
wycince drzew,
2)pas przeciwpożarowy oddzielający las od drogi publicznej, zakładu
przemysłowego, obiektu magazynowego, obiektu użyteczności publicznej oraz
poligonu wykonuje się w sposób określony w pkt 1, z tym że w odległości 2 do
5 m od granicy lasu wykonuje się bruzdę o szerokości 2 m oczyszczoną do
warstwy mineralnej.
3. W razie zagrożenia pożarowego można urządzać także inne rodzaje pasów
przeciwpożarowych, według zasad gospodarki leśnej.
4. Sposób wykonywania pasów przeciwpożarowych, o których mowa w ust. 3,
zależy od kategorii zagrożenia pożarowego, wieku drzewostanów oraz miejsca
zakładania pasów przeciwpożarowych.
5. Obowiązek urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych określają
odrębne przepisy.
Czy wiecie moze gdzie szukac przepisu, jesli taki istnieje, o sadzeniu
lasu w poblizu domu ? Wiem, brzmi idiotycznie ;-))) Ale chodzi o to
czy istnieja jakies przepisy, ktore mowia, ze np. nie mozna w odleglosci
25 metrow, ze wzgledu na zagrozenie pozarowe. Gdzie szukac takich
informacji ?
Albo u kogo we Wroclawiu, jakis prawnik ?

pzdr
Biala

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
| Ośrodek nie może wymagać dostarczania danych w konkretnym formacie.

Też mi się tak dotąd wydawało ;o)
Zwykle tego typu sugestie przekazywane były ustnie, delikatnie, bez
szczególnego nacisku a tym razem dostałem wytyczne techniczne z pieczątką
starostwa o treści:
"... 5. Opracowanie kameralne - nowe mapy opracować w systemie GEO-INFO
wersja 2000. Do szkiców polowych załączać dzienniki pomiaru
tachimetrycznego."ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.

(Dz.U. nr 30 z dnia 12 kwietnia 1999 r. poz. 297)
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z
1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z
1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1
MAPA ZASADNICZA
WYDANIE TRZECIE
Warszawa 1998

§ 43

Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o
Terenie muszą być doprowadzane do obowiązującego formatu, określonego przez
Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych (SWING)

Ciekawe jak zareagują ODGK?
Pole do popisu dla organów kontroli?

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w
zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

(Dz.U. nr 101 z dnia 20 września 2001 r. poz. 1090)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)
zarządza się, co następuje: itp.itd

CZY ODGK realizują doprowadzenie do formatu SWING?

wykorzystano przepisy ze strony http://www.geobid.com.pl/prawo/index.html
Pozdrawiam  ZD

po degradacji

degradacja ? Czyli obniżenie stopnia
§ 8. 1. Pracownikowi Służby Leśnej można obniżyć stopień służbowy, z zachowaniem przepisów art. 42 Kodeksu pracy, w przypadku:
1) przejścia tego pracownika na niższe stanowisko w Służbie Leśnej;
2) naruszenia przez tego pracownika obowiązków pracowniczych określonych w art. 100 Kodeksu pracy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik Służby Leśnej może zachować posiadany stopień służbowy, jeżeli stopień ten jest wyższy od maksymalnego przewidywanego na tym stanowisku.
3. Zachowanie posiadanego stopnia służbowego, o którym mowa w ust. 2, wymaga zgody:
1) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - w odniesieniu do:
a) pracowników Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
b) dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
c) kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;
2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do:
a) pracowników Służby Leśnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
b) nadleśniczych i pozostałych pracowników nadleśnictw.
§ 9. 1. Pracownika Służby Leśnej pozbawia się stopnia służbowego, z zachowaniem przepisów art. 42 Kodeksu pracy, w przypadku:
1) przejścia tego pracownika do pracy w Lasach Państwowych poza Służbę Leśną;
2) gdy pracownik ten przestał spełniać wymogi określone w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub w § 3.
2. Pracownikowi Służby Leśnej, któremu obniżono stopień służbowy lub którego pozbawiono posiadanego stopnia służbowego, przysługuje prawo odwołania do kierownika nadrzędnej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym obniżeniu lub pozbawieniu.
Jak zapewne każdy wie, projekt jest taki:
Art.19. 1. Tworzy się państwowy fundusz celowy pn. "Fundusz Reprywatyzacyjny", z
którego realizuje się wypłaty zadośćuczynienia. Dysponentem Funduszu
Reprywatyzacyjnego jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
2. Przychodami Funduszu Reprywatyzacyjnego są:
1). środki pochodzące ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa
w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji;
2). wpływy ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500 tys. ha;
2a) środki stanowiące składnik funduszu leśnego w rozumieniu art. 57 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach w wysokości
odpowiadającej sumie przyznanych zadośćuczynień w związku z
roszczeniami zgłoszonymi na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c;

Daje nam to:
Wartość zgłoszonych roszczeń z tytułu nacjonalizacji lasów prywatnych nie jest znana. Według przybliżonych analiz kwota ta przekroczy 45 miliardów złotych. Nie wiadomo jaki ułamek tych roszczeń stanowić będzie zadośćuczynienie. Zakładając, że będzie to 25%, zgodnie z projektem ustawy Lasy Państwowe w przeciągu 15 lat musiałyby przekazać ponad 11 miliardów złotych na Fundusz Reprywatyzacyjny. Oznacza to, że z chwilą wejścia w życie ustawy, Lasy Państwowe będą musiały przez 15 lat przekazywać po ok. 760 milionów złotych rocznie.Kwota 760 mln zł. – stanowi łączne koszty, jakie PGL LP corocznie wydaje na: hodowlę lasu, ochronę lasu i ochronę ppoż.
Czy coś wiadomo na temat tego, w jakim stadium i w jakiej postaci na dzień dzisiejszy znajduje się ta ustawa?
A tak bogiem a prawdą to od kiedy nienależący do Służby Leśnej stracili ustawowe prawo do umundurowania i jakim to aktem prawnym zmieniono ustawę?

Dla niewtajemniczonych: Art. 35a, Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
A spójrz do Rozp. o SL http://www.lasypolskie.pl...11_poz._123.pdf
A najlepiej u źródła http://www.mos.gov.pl/2pr...03.11.123.shtml
3. Nadanie pracownikowi Służby Leśnej wyższego stopnia służbowego następuje na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagany, jeżeli uprawnionym do nadawania stopnia służbowego jest bezpośredni przełożony.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do obniżania oraz pozbawiania stopnia służbowego.

6. O zamiarze nadania, obniżenia lub pozbawienia stopnia służbowego powiadamia się reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową.

§ 8. 1. Pracownikowi Służby Leśnej można obniżyć stopień służbowy, z zachowaniem przepisów art. 42 Kodeksu pracy, w przypadku:

1) przejścia tego pracownika na niższe stanowisko w Służbie Leśnej;

2) naruszenia przez tego pracownika obowiązków pracowniczych określonych w art. 100 Kodeksu pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik Służby Leśnej może zachować posiadany stopień służbowy, jeżeli stopień ten jest wyższy od maksymalnego przewidywanego na tym stanowisku.

3. Zachowanie posiadanego stopnia służbowego, o którym mowa w ust. 2, wymaga zgody:

1) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - w odniesieniu do:

a) pracowników Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

b) dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,

c) kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;

2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do:

a) pracowników Służby Leśnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,

b) nadleśniczych i pozostałych pracowników nadleśnictw.

§ 9. 1. Pracownika Służby Leśnej pozbawia się stopnia służbowego, z zachowaniem przepisów art. 42 Kodeksu pracy, w przypadku:

1) przejścia tego pracownika do pracy w Lasach Państwowych poza Służbę Leśną;

2) gdy pracownik ten przestał spełniać wymogi określone w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub w § 3.

2. Pracownikowi Służby Leśnej, któremu obniżono stopień służbowy lub którego pozbawiono posiadanego stopnia służbowego, przysługuje prawo odwołania do kierownika nadrzędnej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym obniżeniu lub pozbawieniu.
Jak w takim razie przeskoczy art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku – o lasach, czyli:

majstrują przy tym właśnie
Dz.U. 1991 Nr 10 poz. 444

USTAWA

z dnia 28 września 1991 r.

o lasach

Ustawa o lasach
Witam!
Wprawdzie jak widać nie jestem dentystą ale przypadło mi w udziale „współrządzenie” NZOZ-em. Ponieważ jako nie dentysta muszę starać się każdy temat zgłębić „dogłębnie”  bo inaczej mógłbym się narazić na „zauszne” komentarze kolegów dentystów i po prostu śmieszność.
Czasem wydaje mi się że jestem pod szczególną obserwacją i każde moje potknięcie jest długo zapamiętywane jako niefachowe próby dorównania wiedzą i inteligencją, a może to tylko jakaś moja taka tam….nieważne.
Po przekopaniu pewnej ilości przepisów ustaliłem że głównymi źródłami prawa dotyczącymi dokumentacji medycznej są na dzień dzisiejszy :

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.) „o zakładach opieki zdrowotnej” (szczególnie art. 18 i 18 a); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. „w sprawie rodzajów dok. med.w ZOZ-ach, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966 - szcz. § 1; § 6. 5.; § 53 i 54); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004 r. (Dz. U. Nr 219, poz.2230 z 2004 r.); wyrok TK z dnia 28 listopada 2005(sygn.akt. K 22/05).
Dochodzą jeszcze ew.wewn.regulacje np. ZOZ-u ale muszą być zgodne z powyższym.

Idąc w rozważaniach dalej uzyskałem dwie różne opinie co do precyzyjnego określenia definicji „dokumentu medycznego”.
Użyję tu języka „ludzkiego” nie prawniczego więc proszę zorientowanych o wyrozumiałość.
W skrócie ta bardziej do mnie przemawiająca mówi że dokumentem medycznym jest każdy dokument który znalazł się w „informacjach(karcie)o pacjencie” zlecony, potwierdzony, opisany i wprowadzony do dokumentacji przez lekarza. Czyli każdy kawałek papieru, gipsu, rtg., nośnik cyfrowy etc. – niezależnie od tego kto ponosił koszty sporządzenia takiego dokumentu. Jeśli natomiast pacjent sam z wewn. potrzeby uznał że zrobienie dodatkowego badania wg niego będzie pożądane, lekarz nie musi takiego wyniku dołączać do dokumentacji – ale biada mu jeśli się pomyli, a pacjent wejdzie z nim w jakikolwiek spór dot. sposobu bądź wyników leczenia.

Wielu lekarzy na życzenie pacjenta wydaje dokumenty często dla świętego spokoju, ale liczba spraw sądowych rośnie lawinowo i mam nadzieję że zapis w karcie pacjenta potwierdzony jego podpisem będzie dla sądu wystarczającym dowodem że na wydanym pacjentowi zdjęciu czy wyniku badań było to oczywiste ale niestety pacjent zdjęcie zgubił.

Mam nadzieję Eve że cośkolwiek rozjaśniłem zamiast zaciemnić  totalnie, a jeśli ktoś ma na ten temat większą lub inną wiedzę będę wdzięczny za podzielenie się nią bo być może moja interpretacja ma jakieś luki.

Pozdrawiam serdecznie.
Andrzej.
To poniższe też od Ministra Edukacji dotyczy powoływania się szkolących na "UPRAWNIENIA":)

2) UPRAWNIENIA - powoływanie się przez organizatorów na posiadanie przez nich "uprawnień", "certyfikatów" itp. nadanych przez Ministra (Ministerstwo) Edukacji Narodowej lub Ministra (Ministerstwo) Edukacji Narodowej i Sportu dla prowadzonej działalności oświatowej jest bezpodstawne. Do 1991 r. zezwolenia na prowadzenie działalności oświatowej w formach pozaszkolnych przez osoby prawne i fizyczne wydawane były przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie ustawy z 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. nr 32, poz. 160 z póĄn. zm.)

Po wejściu w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póĄn. zm.) wydawanie zaświadczeń o wpisaniu placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przeszło w gestię kuratorów oświaty. Wszystkie osoby prawne i fizyczne prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy z 1991 r. placówki niepubliczne, miały obowiązek dostosowania do dnia 31 sierpnia 1992 r., zasad działania tych placówek do wymogów określonych w ustawie. Następna zmiana miała miejsce po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 82 ustawy z 1991 r. o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić niepubliczne placówki oświatowe, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zatem, informowanie potencjalnych klientów o posiadaniu zezwolenia, uprawnienia, albo certyfikatu wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej (Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) na prowadzenie działalności, w szczególności przez tych organizatorów, którzy prowadzą działalność oświatową na podstawie prawa działalności gospodarczej, nie odpowiada stanowi faktycznemu.
Ogłoszenie nr 1332546
Dane organizatora ECO Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82 – 200 Malbork
Sikorskiego 39 A
Tel. (55) 647 92 24 w. 25.
WWW www.ecomalbork.pl

Oryginalna treść ogłoszenia ECO Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi związanej z kompleksową obsługą Spółki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i spraw związanych z obroną cywilną. Do zakresu działań związanych z BHP poza określonymi w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słu by bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), nale eć będzie równie prowadzenie dokumentacji procesu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN – N 18001:2004. Podmiot realizujący powy szy zakres usług winien posiadać co najmniej kwalifikację starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne uprawnienia. Do zakresu działań związanych z ochroną przeciwpo arową nale eć będzie realizacja postanowień zawartych w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r, z późniejszymi zmianami). Podmiot realizujący powy szy zakres usług winien posiadać minimum kwalifikację inspektora ochrony przeciwpo arowej określone w art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpo arowej j.w. Do zakresu działań związanych z obrona cywilną, nale eć będzie m.in.: • prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej, • realizacja zadań obrony cywilnej ustalonej przez właściwego terenowo szefa obrony cywilnej miasta Malborka, • opracowywanie planów obrony cywilnej, planów działania dru yny ratownictwa ciepłowniczego oraz ich aktualizacja, • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem formacji obrony cywilnej, • opracowywanie, aktualizowanie planów na wypadek „W”, planów zamierzeń w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Spółce, • realizacja oraz nadzór nad świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony cywilnej. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług j.w. winien być płatnikiem podatku VAT. W zło onej ofercie nale y podać kompleksową cenę oraz załączyć projekt umowy na świadczenie usługi j.w. wraz z wypisaną specyfikacją wynikającą z w/w aktów prawnych. Do oferty nale y dołączyć równie referencję związane z wykonywanymi usługami w zakresie j.w. Oferty nale y składać w terminie do 22 listopada 2008 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Jerzym Mórawskim pod numerem telefonu (55) 647 92 24 w. 25.
Data dodania 2008-10-22 15:36:51
Od dziś (01.03) nie obowiązuje nakaz jazdy na światłach mijania w dzień. Władze apelują jednak o rozsądek i nie wyłączanie świateł, bowiem dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo na drodze.

W 2006r. na polskich drogach zginęły 5.103 osoby, a 57.930 zostały ranne. Ponad 50% wypadków ma miejsce w okresie od marca do września, czyli w czasie dobrej widoczności, kiedy nie ma obowiązku jazdy na światłach w ciągu dnia. Według szacunków ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego, rozszerzenie w Polsce obowiązku używania świateł w dzień także na miesiące wiosenno-letnie zimniejszy liczbę zabitych w wypadkach z udziałem co najmniej dwóch pojazdów o 20%.

Badania przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez SWOV Institute for Road Safety Research w 1998 r. pokazują także, że obowiązkowa jazda na światłach w okresie dobrej widoczności wprowadzona we wszystkich krajach UE pomogłaby zapobiec ponad 12% wypadków drogowych, pozwoliłaby uratować ponad 20% ofiar.

Ekspertyzy naukowe mówią, że dzięki włączonym reflektorom nawet w słoneczny dzień samochód jest widoczny z większej odległości. Łatwiej oszacować prędkość auta. To ważne także dla pieszych, motocyklistów i rowerzystów. Mogą oni wtedy o wiele wcześniej dostrzec samochód i dostosować odpowiednio swoje zachowanie.

O tym, że jazda na włączonych światłach mijania w dzień przez cały rok poprawia bezpieczeństwo na drodze mogli się już przekonać także kierowcy w Austrii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Łotwie, Słowenii, Słowacji, Węgrzech i we Włoszech. W Polsce od kilku lat istnieje obowiązek jazdy na światłach mijania w okresie jesienno-zimowym. Około jedna czwarta aktywnych kierowców jeździ z zapalonymi światłami w mieście i poza miastem, w ciągu dnia, przez cały rok. 82% aktywnych kierowców uczestniczących w badaniu Pentora uważa, iż pozytywnym efektem jazdy przez całą dobę z włączonymi światłami jest poprawa widoczności samochodu i większe bezpieczeństwo prowadzącego (27%).

Być może także i w naszym kraju pojawi się przepis mówiący o obowiązkowej jeździe na światłach mijania przez 365 dni w roku. Obecnie nad taką ustawą pracuje sejm. Jeśli proces legislacyjny zakończy się pomyślnie obowiązek jazdy na światłach przez cały rok zacznie obowiązywać wiosną, najpóźniej latem tego roku.

W Polsce obowiązek używania świateł w ciągu dnia od 1 października do 1 marca wprowadzono w 1991 r. W 1997 r. skrócono czas obowiązywania tego przepisu do ostatniego dnia lutego.

źródło: motogazeta.pl
To nasze (leśników) stanowisko w tej sprawie:

1. Wszelkie sprawy związane z ochroną przyrody w LP najlepiej jest zgłaszać na etapie tworzenia Planu Urządzania Lasu (PUL), którego częścią jest Plan Ochrony Przyrody. W ramach prac nad PUL odbywają się Komisje Techniczno-Gospodarcze (KTG), na które zapraszani są przedstawiciele samorządów, parków krajobrazowych, organizacji ekologicznych, straż pożarna, policja, itp. Mogą również przychodzić osoby całkowcie prywatne i zgłaszać swoje uwagi. Na tym etapie możliwe jest przyjęcie odmiennego sposbu postępowania dla takiego drzewostanu.

2. Obowiazujące przepisy (Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991, nr 1001, poz. 444 z późniejszymi zmianami.) nakładaja na nadleśniczego odpowiedzialność za stan lasu (w tym również do niedopuszczenia bez uzasadnionych powodów do zaniechania pozyskiwania w miejscach wskazanych w planie u.l.) Wobec tego, bez podania konkretnych podstaw, w tym również prawnych nie jest pożądane wstrzymanie uzytkowania. Jeżeli faktycznie w planie ochrony parku znajduje się tak szczegółowy zapis odnośnie ochrony tego miejsca, to oczywiście jest to argument pozwalający na zrezygnowanie z uzytkowania. Ale musimy znać, jak ten zapis brzmi dokładnie.

3. Jezeli jest to proponowany rezerwat, dla którego wszczęta została przez Wojwódzkiego Konserwatora Przyrody procedura zatwierdzenia, to automatycznie wstrzymuje to wszelkie prace.

4. Nie bardzo rozumiemy co miałby chronić ten rezerwat, jaki miłby być cel ochrony? Wielkość i stan drzerwostanu sugerują, ze nie obejdzie się bez poważnej ingerencji, wszystko zależy jak zostanie określony cel ochrony, ale nadleśnictwo nie będzie przeciwko powołaniu rezerwatu.

5. Ze względu na wartości przyrodnicze, niską jakość techniczną drzewostanu oraz żyzne siedlisko można, a nawet trzeba zrezygnować z rębni zupełnej i prowadzić przebudowę tego drzewostanu przy pomocy, którejś z rębni złożonych. Prace mogą być rozłożone na okres kilkunastu lub więcej lat. Dodatkowo mozna pozostawić część drzew dziuplastych oraz nie usuwać złomówi wywrotów.

6. Ze względu na małą powierzchnię drzewostanu oraz położenie zdala od istniejących szlaków budowa urządzęń turystycznych wydaje się raczej nie celowa.
Gandalf,BLAaa,Savary i inni z preoblemem czytania ,jeśli chcecie się bawić to proszę. To, że można zwolnić dyrektora na podstawie art 38 Ustawy o Systemie Oświaty to już udowodniłem 2.To że, p.Fijałkowska jest zatrudniona niezgodnie z prawem udowodnię ponownie.Ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679 ze zm.)Art 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty(Dz.U. z 96r. nr 67. poz.329 ze zm.) przesądza że publiczne szkoły są zaliczane do sektora finansów publicznych(jednostkami lub zakładami budżetowymi).Gospodarowanie mieniem służące realizacji zadań JST może następować w formie utworzonej przez nią jednostki organizacyjnej, ale stanowiącej odmienny podmiot prawa w postaci samorz.osoby prawnej lub
jednostki oganizacyjnej wchodzącej do JST w postaci najczęściej niemającej osobowości prawnej i wobec powyższego szkoły prowadzone przez gminy można zakwalifikować do jednostek org. gmin. Zgodnie z art.39 Ustawy o Systemie Oświaty, dyrektor kieruje jednostką organizacyjną oraz wykonuje inne czynności przypisane jedynie tej funkcji i mieszczące się wyłacznie w kompetencjach dyrektora szkoły.Dotyczy to nie tylko dysponowania mieniem określonej jednostki organizacyjnej(art.39 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty) lecz także podejmopwania innych czynności o charakterze władczym(art.39 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).Przedstawiona argumentacja uzasadnia twierdzenie, że osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły, której organem założycielskim i prowadzącym jest gmina, obejmuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.
Na kolana panie Przewodniczący SLD Jacku W,Gandalfie,Savary i cała reszta oszołomów i niedouczonych polityków i sympatyków Kulis Kołobrzeskich.
A przepraszać umiecie?
Gandalf,BLAaa,Savary i inni z preoblemem czytania ,jeśli chcecie się bawić to proszę. To, że można zwolnić dyrektora na podstawie art 38 Ustawy o Systemie Oświaty to już udowodniłem 2.To że, p.Fijałkowska jest zatrudniona niezgodnie z prawem udowodnię ponownie.Ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679 ze zm.)Art 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty(Dz.U. z 96r. nr 67. poz.329 ze zm.) przesądza że publiczne szkoły są zaliczane do sektora finansów publicznych(jednostkami lub zakładami budżetowymi).Gospodarowanie mieniem służące realizacji zadań JST może następować w formie utworzonej przez nią jednostki organizacyjnej, ale stanowiącej odmienny podmiot prawa w postaci samorz.osoby prawnej lub
jednostki oganizacyjnej wchodzącej do JST w postaci najczęściej niemającej osobowości prawnej i wobec powyższego szkoły prowadzone przez gminy można zakwalifikować do jednostek org. gmin. Zgodnie z art.39 Ustawy o Systemie Oświaty, dyrektor kieruje jednostką organizacyjną oraz wykonuje inne czynności przypisane jedynie tej funkcji i mieszczące się wyłacznie w kompetencjach dyrektora szkoły.Dotyczy to nie tylko dysponowania mieniem określonej jednostki organizacyjnej(art.39 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty) lecz także podejmopwania innych czynności o charakterze władczym(art.39 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).Przedstawiona argumentacja uzasadnia twierdzenie, że osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły, której organem założycielskim i prowadzącym jest gmina, obejmuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.
Na kolana panie Przewodniczący SLD Jacku W,Gandalfie,Savary i cała reszta oszołomów i niedouczonych polityków i sympatyków Kulis Kołobrzeskich.
A przepraszać umiecie?Nie musisz mnie obrażać jak chcesz się do czegoś odnieść ( no... chyba, że ten typ tak ma), obrażasz ludzi tylko dlatego, że mają czelność mieć inne poglądy od twoich???. Nadal pytam, czy to prawda, że pismo Wojewody ma wady prawne? I czy ktoś może zacytować ciekawy fragment tego pisam?
Po drugie faktycznie ...szkoły gminne

Po trzecie muszę (jak to słusznie zauważyłeś) jeszcze się dużo uczyć, a zacznę od ciebie, bo przy twoim oszołomstwie, moje - to mały piukuś
W niektórych krajach śródziemnomorskich, gdzie lokalne układy spowodowały powstanie gildii o charakterze mafijnym, broniących dostępu do zawodu przewodnika, miały miejsce praktyki szykanowania grup turystycznych i karania grzywną osób prowadzących turystów po miastach, w tym polskich opiekunów grup. Takie przypadki zdarzały się m.in. w Rzymie. Komisje unijne skutecznie robią z tym porządek. Poniżej cytuję fragment oficjalnego dokumetu Parlamentu Europejskiego
W orzeczeniu w sprawie przewodników wycieczek z 1991 r. (C-180/89) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 49 traktatu WE dotyczący swobody świadczenia usług nie zezwala państwom członkowskim na żądanie od przewodników towarzyszących grupom turystów uzyskania szczególnych kwalifikacji państwowych (...) dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych została przyjęta dnia 7 września 2005 r. i pomoże rozwiązać te trudności. Zgodnie z nową dyrektywą, która musi zostać wprowadzona do prawa krajowego najpóźniej do dnia 20 października 2007 r., państwa członkowskie nie ograniczają z żadnych powodów związanych z kwalifikacjami zawodowymi swobodnego świadczenia usług w innym państwie członkowskim (...) Obecne problemy zagranicznych przewodników wycieczek we Włoszech zostaną zatem rozwiązane z chwilą wejścia w życie dyrektywy 2005/36/WE.


A skoro dyrektywa wg unijnych ustaleń weszła w życie 20 października 2007 r., to problemy z przewodnikami z innych państw UE we Włoszech powinny być już rozwiązane. Tymczasem polskie przepisy turystyczne nadal wzorują się na krajach patriarchalnych, policyjnych, będących z demokracją i przestrzeganiem praw człowieka mocno na bakier. W Krakowie na przykład miały miejsce praktyki wyśmiane przez prasę, kiedy to strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole interpretując prawo ad absurdum i żądając uprawnień od kogokolwiek, kto sprawiał wrażenie że pracuje jako przewodnik np. pokazując zabytki, a w razie ich braku - karali mandatami. Szerokim echem odbił się skandal ukarania grzywną włoskich turystów, którzy wskazując na Kościół Mariacki czy Sukiennice odczytywali stosowne fragmenty z ilustrowanego przewodnika wydanego w ich kraju i ich języku.

Czy coś się w tej materii zmieniło? Czy podjęto jakieś inicjatywy mające na celu zaprzestanie takich mafijnych praktyk i szybkie dostosowanie polskich przepisów dotyczących przewodników i pilotów wycieczek do norm unijnych? Nic podobnego..."Chłop żywemu nie przepuści" czyli lobby przewodnickie żąda zaostrzenia i tak już zbyt restrykcyjnych przepisów odnośnie przewodników i pilotów wycieczek.
O szczytowaniu, czyli Palikot karci Korsaka

Co to jest szczyt bezczelności? zapytać powodzianina czy mu się nie przelewa... te i inne "szczyty" należą do kanonu dowcipów (...). Dziś do tej kolekcji dodam szczyt politycznej durnoty: prosić Palikota o reglamentację zawodów.

Już 31 stycznia br. komisja sejmowa "Przyjazne Państwo" do spraw zwalczania biurokracji spotkała się z przedstawicielami branży turystycznej. Obszerny stenogram z tego posiedzenia opublikowany jest tutaj => http://tinyurl.com/7q76dl
Przy okazji poruszania realnych problemów, jeden z leśnych dziadków nie wytrzymał (patrz strona 5.) i puścił takiego bąka:

Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. (...) Pojawiają się również problemy, które jednocześnie wystawiają złe świadectwo Polsce. Chodzi między innymi o brak możliwości legitymowania przewodników. Powinno zależeć nam na tym, aby nie było "dzikich przewodników", którzy wypaczają wizerunek całego kraju. Uważam, że ustawa o usługach turystycznych wymaga zmiany w stosunkowo szybkim czasie (...)

Reakcja była natychmiastowa i właściwa:

Przewodniczący poseł Janusz Palikot (PO): (...) Z całą pewnością nie wprowadzimy ustawy, która będzie zwiększała barierę uprawiania konkretnych zawodów w turystyce. Celem komisji nie jest wprowadzanie żadnych dodatkowych przepisów tylko likwidowanie niepotrzebnych regulacji.

Nie będę wymyślał czego "szczytem" jest obrażanie uczciwie pracujących ludzi, tworzących nowatorskie produkty turystyczne i uzurpatorstwo w wypowiadaniu się na temat "wystawiania złego świadectwa Polsce" i "wypaczania wizerunku".

źródło => http://tinyurl.com/9xl62a
"1. Wprowadzenie
W dniu 27.03.2008 r. , jako osobisty przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalny i Leśnictwa Sejmu RP VI kadencji, miałem sposobność uczestniczyć w konferencji, zwołanej do Malinówki koło Ełku przez Podsekretarza Stanu, odpowiedzialnego w Ministerstwie Środowiska za sprawy leśne, oraz przez ówczesnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Konferencja ta w dużej mierze została poświęcona sprawie kierunków nowelizacji ustawy o lasach (Dz. U. z 2005r. nr 45, poz. 435 z późn. zm. .[1]).

Zabieram głos, zaniepokojony postulatami oraz propozycjami zmian w ustawie o lasach, jakie zostały ostatnio wyartykułowane, nie tylko zresztą w ramach ww. konferencji, lecz również podczas spotkania leśników, zwołanego do Sejmu w dniu 2 kwietnia 2008 roku, a także na łamach bardzo poczytnych publikatorów branżowych, przybierając niekiedy formę oficjalnych opracowań, autoryzowanych przez opiniotwórcze postaci leśnictwa.

2. Ustawa o lasach zdała egzamin w ocenie generalnej
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach stanowi akt prawny, który miał i ma przełomowe znaczenia dla polskiego leśnictwa, albowiem:

1) ugruntowała ona rolę (a nawet misję) lasu jako narzędzia do wytwarzania z zastosowaniem gospodarki leśnej na warunkach równoważnych (zrównoważonych) nie tylko surowca drzewnego, jako użytku głównego, lecz również wielu użyteczności, związanych z niematerialnymi funkcjami lasu;
2) wykreowała efektywną formę organizacyjno – prawną prowadzenia działalności leśnej w lasach Skarbu Państwa, dominujących w polskich uwarunkowaniach prawnych i faktycznych, z towarzyszącymi jej dobrymi rozwiązaniami w zakresie systemu finansowego, opartego o zasadę samowystarczalności finansowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz o fundusz leśny;
3) ucieleśniła współczesne i nowoczesne podejście do ochrony i wzmagania bioróżnorodności znacznych powierzchni ziemskich:
a) po pierwsze poprzez oparcie zasad gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych,
b) po drugie poprzez przyjęcie założenia, wywodzącego się z ponad osiemdziesięcioletniej historii i doświadczeń Lasów Państwowych, iż racjonalna działalność leśna, prowadzona zwłaszcza w sposób zorganizowany i skoordynowany na wielkich obszarach, nie tylko nie przyczynia się do zmniejszania, lecz przeciwnie – prowadzi do wzrostu bogactwa przyrodniczego terenów niezurbanizowanych,
c) po trzecie poprzez nałożenie na Lasy Państwowe obowiązku prowadzenia wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu, obejmującej w szczególności inwentaryzację przyrodniczą, będącą instrumentem weryfikacji zgodności działalności leśnej z wymogiem ochrony i wzmagania bioróżnorodności w lasach i jego otoczeniu,
d) po czwarte poprzez uwzględnienie zagadnień ochrony przyrody w podstawowym dokumencie planistycznym, jakim jest i powinien pozostać plan urządzenia lasu.
Forma organizacyjno – prawna prowadzenia w Polsce państwowej działalności leśnej predysponuje w sposób szczególny Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do odrywania ważnej logistycznie roli w pobudzania rozwoju terenów niezurbanizowanych..."
http://www.ekorozwoj.pl/content/view/71/1/lang,pl/
Bo, z tego co się doczytałam, to Ewa puszcza psy na terenie miasta (okolice Przegorzał, Bielan ) a nasi radni uchwalili i zaklepali, że w miejscach mało uczęszczanych ma do tego prawo. To mam pytanie, które prawo jest nadrzędne: łowieckie czy miejskieRozdział 5
Obwody łowieckie

Art. 23. 1. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.
Art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą:
1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania,
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich,
3) tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości,
4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Jeśli Ewa puszcza psy to łamie prawo nie tylko łowieckie ....Tu nie ma co dyskutować....
Pies stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt , można go puszczać luzem w miejscach wyznaczonych ale na 100% nie w obwodzie łowieckim.
Art. 53. Kto:
2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,
4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Art. 54. 1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.

2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

Taka mała TEORETYCZNA dygresja
Załóżmy że psy EWY złapią zająca.....i co z tym fantem zrobić nawet jeśli to nie będzie umyślne

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
(Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)

Art. 5.

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
nawet zając
Rozdział 6
Zwierzęta wolno żyjące (dzikie)

Art. 21.

(39) Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.
EWA nie płosz ich
poza tym
Data dodania: 01.01.2008 20:18 drukuj
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach(Dz. U. 91.101.444)

Art. 30. 1. W lasach zabrania się:
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
13) puszczania psów luzem,

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz.U.07.109.756 )

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.
itd....
A kasę brali bo tak pisze w zarządzeniu powołującym zespół.


Nie jest napisane tam nic w tym temacie:

Zarządzenie nr 50 z 19 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad polityki kadrowo-płacowej w Lasach Państwowych (GK-103-9/08)
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje.

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

1) Agnieszka Grzegorczyk, DGLP – przewodnicząca,

członkowie:

2) Artur Królicki – DGLP,

3) Andrzej Radecki – ORW LP w Bedoniu,

4) Sławomir Wencel – RDLP Szczecin,

5) Krystyna Kiełtyka – RDLP Krosno,

6) Zbigniew Dymek – RDLP Zielona Góra,

7) Marek Sobczak – Nadleśnictwo Osie,

Małgorzata Błyskun – Nadleśnictwo Strzałowo,

9) Jurand Irlik – Nadleśnictwo Świerklaniec,

10) Jerzy Przybylski – RDLP Warszawa,

11) Paweł Kania – Nadleśnictwo Kolumna,

12) Bogusława Juzaszek – Nadleśnictwo Miechów,

13) Teresa Grotkiewicz – Nadleśnictwo Miechów.

§ 2
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu zadaniowego udział w pracach zespołu, a koszty tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków zespołu pokryje DGLP.
§ 3
Zadaniem zespołu jest zanalizowanie istniejących zasad wynagradzania pracowników Służby Leśnej oraz poza Służbą Leśną, systemu awansów i poziomu wynagrodzeń, a także – na tej podstawie – opracowanie merytorycznych założeń do polityki kadrowo-płacowej w Lasach Państwowych.
Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, zespół ma prawo zbierania z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia.
Opracowanie, o którym mowa w ust. 1, zespół przedłoży dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w terminie do 30 września 2008 r.
§ 4
Pracami zespołu kieruje jego przewodnicząca.
Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych, zwoływanych przez przewodniczącą.
Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania poszczególnych członków zespołu ustala przewodnicząca.
Przewodnicząca zespołu jest upoważniona do zapraszania do prac zespołu, w celach doradztwa i konsultacji, innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
A to też będziemy psuć
Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
(Dz. U. z dnia 11 września 2001 r.)

Art. 1. Do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się:
1) wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z których te cieki biorą początek, w kanałach, w jeziorach i zbiornikach wodnych o ciągłym dopływie w rozumieniu ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 72, poz. 747),
2) wody polskich obszarów morskich wraz z pasmem nadbrzeżnym i ich naturalnymi zasobami żywymi i mineralnymi, a także zasobami naturalnymi dna i wnętrza ziemi znajdującego się w granicach tych obszarów w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321),
3) lasy państwowe,
4) złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268),
5) zasoby przyrodnicze parków narodowych.

Art. 2. Zasoby naturalne wymienione w art. 1 stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych.

Art. 3. Gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi jest prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego.

Art. 4. Dla osiągnięcia celu określonego w art. 3 właściwe organy administracji publicznej oraz inne podmioty, sprawujące na podstawie odrębnych przepisów zarząd nad zasobami naturalnymi wymienionymi w art. 1, mają obowiązek:
1) utrzymać, powiększać i doskonalić zasoby odnawialne,
2) użytkować złoża kopalin zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 5. 1. Świadczenia pozaprodukcyjne zasobów naturalnych Skarbu Państwa na potrzeby własne ludności, szczególnie rekreacja oraz niekomercyjny zbiór runa leśnego, są nieodpłatne.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady poboru pożytków, o których mowa w ust. 1.

Art. 6. 1. Wstęp do lasów państwowych i dostęp do cieków i zbiorników wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa jest wolny.
2. Szczegółowe zasady korzystania ludności z zasobów naturalnych określają odrębne przepisy.

Art. 7. Roszczenia osób fizycznych, byłych właścicieli lub ich spadkobierców, z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w art. 1, zaspokojone zostaną w formie rekompensat wypłaconych ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Moze sie powtorze z tematem ale chcialem troche uwidocznic pewna rzecz.
zacytuje tu regulamin studiow:


Rozdział VII
NAGRODY I KARY DYSCYPLINARNE

§ 28

1. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem obowiązków, zdyscyplinowaniem mogą być przyznane:
a) nagrody i wyróżnienia Rektora Akademii,
b) nagrody i wyróżnienia za najlepsze wyniki w konkursach kół naukowych,
c) nagrody ufundowane przez instytucje pozauczelniane, towarzystwa naukowe i organizacje społeczne oraz osoby prywatne.
2. Przyznawanie nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, normują odrębne przepisy.

§ 29

1. Nagroda Rektora Akademii może być przyznawana raz w roku po zakończeniu roku akademickiego studentowi, który zaliczył rok w terminie do 30 września oraz osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,0.

2. Przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę:
a) oceny z wszystkich egzaminów,
b) oceny z egzaminów zdanych na innych uczelniach (kierunkach) przepisane za zgodą dziekana,
c) oceny z egzaminów zleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
d) oceny z egzaminów dodatkowych ujętych w indywidualnych planach studiów.
3. Do średniej nie wlicza się ocen z przedmiotów ponadprogramowych.
4. W wypadku studentów I roku, którzy w pierwszym semestrze studiowali w charakterze "wolnego słuchacza", oblicza się średnią ocen za cały rok.
5. W wypadku studentów studiujących równolegle na drugim kierunku (uczelni) oblicza się średnią ocen na kierunku (uczelni) podstawowym. Po ukończeniu studiów na pierwszym kierunku (uczelni), oblicza się średnią ocen na drugim kierunku (uczelni).
6. Średnią ocen, będącą podstawą ubiegania się o nagrodę Rektora, oblicza się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
7. Niewypełnienie przez studenta warunku terminowości studiów skutkuje utratą prawa do nagrody, chyba, że, student opóźnił złożenie indeksu w dziekanacie z powodu odbywania praktyki we wrześniu. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu.
8. Nagroda Rektora może być nagrodą I lub II stopnia. Nagrodę I stopnia uzyskuje student, który osiągnął średnią ocen, co najmniej 4,5, a nagrodę II stopnia przyznaje się za średnią ocen mieszczącą się w granicach od 4,0 do 4,4.
9. W odniesieniu do studentów ostatniego roku studiów nagrody Rektora Akademii przyznawane są po terminowym złożeniu pracy magisterskiej i uzyskaniu pozytywnej recenzji. Średnia ocen obliczana jest z uwzględnieniem ocen z recenzji pracy magisterskiej.
10. O wysokości nagród decyduje rektor na podstawie przyjętego budżetu Akademii.
11. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nie wyłącza możliwości przyznania nagrody Rektora Akademii.
12. Studenci studiów zaocznych i wieczorowych, którzy zaliczyli semestr w terminie i uzyskali za rok miniony średnią ocen, co najmniej 4,0, mogą starać się o zmniejszenie odpłatności za studia. Wysokość ulgi oraz tryb jej udzielania ustala rektor.

§ 30

1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów normują przepisy art. 162-176 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. nr 63, poz. 269).czyli wg regulaminu studiow (ktory przeciez obowiazuje) stypendium (chyba ze ten punkt to jeszcze cos innego niz stypendium????) jest przyznawane od sredniej 4,0 (czyzby zapomnieli zmienic regulamin na stronie, albo caly regulamin studiow?).
w zwiazku z tym mam pytanie. czy mozemy sie upomniec o stypendium w oparciu o regulamin studiow?

a druga srpawa to ze oblicza sie srednia do 1 miejsca po przecinku (czyli 4,38 to powinno byc 4,4) a niektorzy cos pisza o tym ze 1 setnej brakowalo albo cos w tym stylu.
to ja zapodam link do krytyki Chodakiewicza,
http://or.org.pl/index.ph...d=477&Itemid=76
i mam nadzieje, ze Machcewicz jest dla ciebie wystarczajaco dobrym autorytetemJuż w pierwszym akapicie Chodakiewicz jasno przedstawia swój tok rozumowania: "W rzeczywistości przemoc wobec Żydów rodziła się ze zróżnicowanych reakcji Polaków na co najmniej trzy osobne zjawiska: działania komunistów żydowskich, którzy walczyli o wprowadzenie w Polsce ustroju marksistowsko-leninowskiego, czyny żydowskich mścicieli usiłujących wymierzać pozasądową sprawiedliwość Polakom, którzy jakoby krzywdzili Żydów podczas okupacji niemieckiej, i starania wielu członków społeczności żydowskiej usiłujących odzyskać własność skonfiskowaną przez hitlerowców, a następnie przejętą przez Polaków". A zatem - sugeruje autor - Żydzi sami byli winni tego, co ich spotykało.Po tym akapicie jakoś Machcewicz nie uzyskuje we mnie wiarygodności. Słowami:

A zatem - sugeruje autor - Żydzi sami byli winni tego, co ich spotykało.Wg mnie jest to kolejny przykład jakiegoś etnocentryzmu. To co sugeruje autor, powinno być wynikiem wniosków wyciągniętych przez każdego czytelnika. Moje były zupełnie inne, niż tezy stawiane przez autora recenzji.

Skoro jest naukowcem i chce obalić twierdzenia Chodakiewicza:

Te akta są już dostępne od dobrych kilku lat i nic nie stało na przeszkodzie, by skrupulatny badacz do nich dotarł. Jeżeli Chodakiewicz, mieszkający na co dzień w Stanach Zjednoczonych, nie miał na to czasu i ochoty, mogli to zrobić za niego jego krajowi wyznawcy. Wydawca książki, IPN, traktujący pracę Chodakiewicza jako „antygrossowe” wunderwaffe dysponuje potężnym aparatem organizacyjnym, mógł więc tę publikację przygotować nieco staranniej.


myślę, że ma więcej możliwości, aby dotrzeć do źródeł i obalić tezy Chodakiewicza, dokumentując kopiami i cytatami swoje wnioski. Zwłaszcza, że mieszka w Polsce (jak rozumiem z podpisu). Jak do tej pory (w tym artykule) postawił kilka ogólników, próbował narzucić swój sposób myślenia potencjalnym czytelnikom, podważając jednocześnie sens istnienia IPN, którego jedną z wytycznych jest (za Wikipedia po wpisanuiu w google Kłamstwo Oświęcimskie):

Na podstawie art. 55 ustawy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości[1].

Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są:

a) popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
- zbrodnie nazistowskie,
- zbrodnie komunistyczne,
- inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.
b) inne represje z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a ujawnione w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego[2].a IPN w niniejszej dyskusji (w tej tu na Forum) zostało uznane za instytucję społecznie szkodliwą, chociaż ten sam dyskutant powołuje się na "kłamstwo oświęcimskie", jakiego dopuszcza się jeden z wytykanych "głupców".

Czekam na nieco bardziej naukwo przedstawione zarzuty, panie "profesorze".

A do tego język jego publikacji nie leży mi tak samo, jak nie leży język prof. Nowaka.

Pytanie moje jest nastepujące - czy wypowiadając się na temat zniekształcania prawdy o latach 40, Machcewicz ją zna? Był świadkiem wydarzeń?

>